Ta­et løb mel­lem Trump og Cl­in­ton

BT - - NYHEDER -

End­nu er der et halvt år til det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg, og end­nu kan der nå at ske me­get.

Men skal man tro en ny me­nings­må­ling, kan valg­kam­pen bli­ve ta­et.

Må­lin­gen vi­ser stort set dødt løb mel­lem de to kan­di­da­ter, der ef­ter alt at døm­me skal re­pra­e­sen­te­re de­res respek­ti­ve par­ti­er i kaplø­bet mod Det Hvi­de Hus: re­pu­bli­ka­ne­ren Do­nald Trump og de­mo­kra­ten Hil­lary Cl­in­ton.

41 pro­cent af va­el­ger­ne si­ger på nu­va­e­ren­de tids­punkt, at de vil støt­te Hil­lary Cl­in­ton, mens 40 pro­cent si­ger, at de vil stem­me på Trump. Knap hver fem­te, 19 pro­cent, har end­nu ik­ke be­slut­tet sig.

Må­lin­gen, der er fo­re­ta­get af ana­ly­se­in­sti­tut­tet Ip­sos for nyheds­bu­reau­et Reu­ters, er fo­re­ta­get på net­tet og har en sta­ti­stisk usik­ker­hed på tre pro­cent­po­int.

Nat­ten til ons­dag måt­te Hil­lary Cl­in­ton bi­de end­nu et ne­der­lag i sig, da hen­des de­mo­kra­ti­ske mod­stan­der, Ber­nie San­ders, vandt pri­ma­er­val­get i del­sta­ten West Vir­gi­nia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.