Ti­vo­lis an­sigt udadtil

BT - - NAVNE -

50 ÅR I MOR­GEN Hver mor­gen, når Dorthe We­in­kouff Barsøe mø­der på sit ar­bej­de i Ti­vo­li, går hun en lil­le tur gen­nem ha­ven og rundt om Ti­vo­li-sø­en, ny­der ro­en og hil­ser på gart­ne­re og le­ve­ran­dø­rer, der i dis­se tid­li­ge mor­gen­ti­mer har ha­ven helt for sig selv. Selv­om det er ti år si­den, hun kom til Ti­vo­li som un­der­di­rek­tør for mar­ke­ting, op­le­ver hun sta­dig mor­ge­ner­ne i den fred­fyld­te oa­se midt i stor­by­ens larm som no­get fuld­sta­en­dig magisk.

Det var den helt rig­ti­ge hyl­de, Dorthe We­in­kouff Barsøe lan­de­de på, da Ti­vo­lis le­del­se i 2006 spot­te­de den den­gang 40-åri­ge ac­co­unt ma­na­ger i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Bergsøe 4, hvor hun hav­de va­e­ret i to år. Lo­ka­le fod­bold­klub­ber Med sig i ba­ga­gen hav­de hun og­så na­e­sten ti år i det da­va­e­ren­de Bryg­ge­ri­grup­pen A/S, nu Roy­al Uni­brew, hvor hun bl.a. hav­de an­sva­ret for virk­som­he­dens man­ge sports- og mu­siks­ponsora­ter, fra små lo­ka­le fod­bold­klub­ber til mu­sik­festi­va­ler og som top­pen af kran­se­ka­gen Faxe Kon­di Liga­en, som Su­per­liga­en hed på det tids­punkt.

I Ti­vo­li var op­ga­ven li­ge­le­des at pro­fi­le­re en ae­r­ke­dansk virk­som­hed, som be­ska­ef­ti­ger sig med, hvad hun selv kal­der ’den gla­de si­de af til­va­e­rel­sen’.

I et ta­et par­løb med di­rek­tør Lars Liebst har Dorthe We­in­kouff Barsøe stå­et for at ud­vik­le den gam­le for­ly­stel­ses­ha­ve til en dy­na­misk, mo­der­ne virk­som­hed, men sta­dig med respekt for den unik­ke hi­sto­rie. Indt­og på so­ci­a­le me­di­er Hun har va­e­ret Ti­vo­lis an­sigt udadtil i di­ver­se turis­me­fora, po­li­ti­ske fora og bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner, og hun har stå­et i spid­sen for Ti­vo­lis indt­og på so­ci­a­le me­di­er som Fa­ce­book, In­s­ta­gram og YouTu­be, hvor Ti­vo­li dri­ver egen tv-ka­nal.

I 2014 skif­te­de hun rol­le og blev un­der­di­rek­tør for brand og kom­mu­ni­ka­tion og sid­der nu på 10. år i Ti­vo­lis le­del­ses­grup­pe.

Si­de­lø­ben­de med ar­bej­det i Ti­vo­li va­re­ta­ger Dorthe We­in­kouff Barsøe en ra­ek­ke be­sty­rel­ses­po­ster in­den for kul­tur, fri­tid og turis­me. Hun er net­op valgt til na­est­for­mand i Vi­sit Den­mark, hvor hun har sid­det i besty­rel­sen i syv år.

Her ka­em­per hun for at få po­li­ti­ker­nes øj­ne op for, hvad turi­stin­du­stri­en kan – f.eks. ska­be job til men­ne­sker med kort ud­dan­nel­se, bl.a. flygt­nin­ge, og be­ska­ef­ti­gel­se i de om­rå­der, som nog­le kal­der ud­kants­dan­mark, men som hun selv fo­re­tra­ek­ker at be­na­ev­ne ’vand­kants­dan­mark’.

Og nu vi er ved vand­kant, så el­sker hun sam­men med ae­g­te­fa­el­len Lars og dat­te­ren He­le­ne på 16 år som­me­rens sejl­tu­re til de dan­ske øer, hvor ik­ke mindst den lo­ka­le ga­stro­no­mi ud­for­skes. Kok­ke­kon­kur­ren­ce In­teres­sen for bor­dets gla­e­der kom­mer hen­de og­så til gode som med­lem af den dan­ske be­sty­rel­se for Bo­cu­se d’Or, hvor hun net­op nu føl­ger den dan­ske kan­di­dat Mor­ten Fal­ks kamp for at kva­li­fi­ce­re sig til VM for kok­ke i Ly­on i ja­nu­ar.

Selv er hun ik­ke nød­ven­dig­vis op­ta­get af, at mad skal va­e­re ’fint og for­nemt’, men hun el­sker god mad frem­stil­let af gode råva­rer, og hvor an­dre må­ske slap­per af for­an Net­flix, fo­re­tra­ek­ker hun at stå i køk­ke­net og ’ro­de med no­get fisk’.

Fød­sels­da­gen i mor­gen fejres fra mor­genstun­den på Nimb sam­men med mand og dat­ter. Se­ne­re på da­gen er der fød­sels­dags­re­cep­tion for ven­ner og for­ret­nings­for­bin­del­ser. Født i Kø­ben­havn. 1991-1996 ac­co­unt ma­na­ger, Re­k­la­me­bu­reau­et Action I/S. 1996-2005 tra­de mar­ke­ting ma­na­ger/mar­ke­ting­chef, Bryg­ge­ri­grup­pen A/S (nu Roy­al Uni­brew). 2005-2006 ac­co­unt ma­na­ger, Kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Bergsøe 4. 2006-2014 un­der­di­rek­tør i Ti­vo­li A/S, først for mar­ke­ting og si­den 2014 for brand og kom­mu­ni­ka­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.