KLAR TIL NY PARDANS

BT - - SUPER LIGA -

INTERESSERET med Jo­hn – må­ske ik­ke. Jeg har ik­ke til­la­del­se til at gå så langt,« lød det fra To­ny Adams.

Faxe, der i øje­blik­ket er ch­eftra­e­ner i Fremad Ama­ger, be­kra­ef­ter, at han har talt med sin tid­li­ge­re hold­kam­me­rat fra de­res fa­el­les for­tid i Ar­se­nal om mu­lig­he­den for at ar­bej­de sam­men i Brønd­by. Har talt med Adams Ron­ny Deila, Nor­ge, 40 år Mor­ten Wieg­horst, Dan­mark, 45 år To­ny Adams, Eng­land, 49 år Jo­hn Faxe Jen­sen, Dan­mark, 51 år Lars Ol­sen, Dan­mark, 55 år Jo­hn Ter­ry, Eng­land, 35 år Ted­dy She­ring­ham, Eng­land, 50 år med i top­pen af op­ryk­nings­spil­let om at kom­me op i 1. di­vi­sion.

Faxe har net­op for­la­en­get sin af­ta­le, så han nu skal va­e­re i den am­bi­tiø­se Ama­ger-klub de na­e­ste to år.

Han vil dog ik­ke af­vi­se, at tin­ge­ne kan aen­dre sig, hvis der kom­mer en mu­lig­hed for at kom­me til Brønd­by i et par­løb med To­ny Adams.

»Der er al­tid nog­le ting, der vil va­e­re in­ter­es­san­te, når man sy­nes, at det kan va­e­re et spa­en­den­de job. Og det er klart, at det er det. Men nu har jeg jo li­ge skre­vet en to­årig kon­trakt med Fremad Ama­ger. Hvad der så even­tu­elt måt­te kom­me, må man jo se på til det tids­punkt. Men der er ik­ke kom­met no­get end­nu.«

Faxe er indstil­let på at gen­op­ta­ge rol­len som as­si­stent­tra­e­ner i sam­ar­bej­de med To­ny Adams.

»Det vil al­tid va­e­re in­ter­es­sant at ar­bej­de sam­men med nog­le folk, som, man sy­nes er dyg­ti­ge, og som man har et godt for­hold til. I den­ne her ver­den er man nødt til kig­ge på alt, og op­står der en ny si­tu­a­tion, som kun­ne va­e­re spa­en­den­de, må man kig­ge på den, og det ga­el­der jo os al­le­sam­men – in­klu­si­ve Mourin­ho.« Der er al­tid nog­le ting, der vil va­e­re in­ter­es­san­te, når man sy­nes, at det kan va­e­re et spa­en­den­de job. Og det er klart, at det er det

De har va­e­ret ryg­tet til Brønd­by.

(se­ne­st Brann Ber­gen) Fy­ret i maj sid­ste år, da Brann ryk­ke­de ned. Har tid­li­ge­re ført Malmö FF til mester­ska­bet.

(se­ne­st Cel­tic) Har haft suc­ces i Strøms­god­set og har vun­det det skot­ske mester­skab med Cel­tic to år i tra­ek.

(se­ne­st AGF) Stor suc­ces som spil­ler i Brønd­by og som tra­e­ner i FCN. Si­den har han va­e­ret as­si­stent for Mi­cha­el Laud­rup i Swan­sea. Har i ra­diopro­gram­met Fod­boldFM af­vist, at han skal va­e­re tra­e­ner i Brønd­by.

(se­ne­st sport­s­dir. i Ga­ba­la, Aser­ba­jds­jan) Adams har be­kra­ef­tet, at han har haft sam­ta­ler med Jan Bech An­der­sen om Brønd­by, og at han er interesseret i job­bet som ch­eftra­e­ner.

(ch­eftra­e­ner i Fremad Ama­ger) Den dan­ske eu­ro­pa­me­ster, som i sin tid før­te Her­føl­ge til mester­ska­bet og var as­si­stent for Laud­rup i Brønd­by og Ge­ta­fe, be­kra­ef­ter, at han har talt med To­ny Adams om job­bet i Brønd­by.

(land­stra­e­ner i Fa­e­rø­er­ne) Lars Ol­sen er ble­vet om­talt af Brønd­by-di­rek­tør Tro­els Bech, som en tra­e­ner, der har man­ge af de kva­li­te­ter, som man le­der ef­ter. Men pra­esi­den­ten for det fa­e­rø­ske fod­bold­for­bund af­vi­ser at ha­ve hørt fra Brønd­by. (sta­dig ak­tiv i Chel­sea) Er en af Jan Bech An­der­sens per­son­li­ge ven­ner og var på sta­dion, da Brønd­by man­dag be­sej­re­de FCN. Her af­kra­ef­te­de han, at han skul­le va­e­re i spil til job­bet i Brønd­by. (se­ne­st ma­na­ger i Ste­ve­na­ge) Blev fy­ret i Ste­ve­na­ge i fe­bru­ar, hvor klub­ben lå ta­et på nedryk­nings­stre­gen. Iføl­ge TV3 Sport har der va­e­ret sam­ta­ler mel­lem Brønd­by og den tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted-forward.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.