En en­de

BT - - SUPER LIGA -

MAJA2J0210616 SEKS TING, VI VIL HU­SKE HOBRO FOR

1. DE GLA­DE AMATØRER:

Mads Ju­ste­sen hav­de Emil Berg­gre­en med i stal­den og su­per-fan og sta­dions­pe­a­ker Jørn Møl­ler-Lar­sen sang ’On the Ro­ad Again’ i en Hobro-ver­sion, da DR var med kult­hol­det rundt i op­ryk­nings­sprin­ten. Det var i den­ne do­ku­men­tar, Hobro vandt man­ge hjer­ter, og det var her, man kom ta­et på ama­tø­rer­ne, som nu var ryk­ket op i Su­per­liga­en.

2. SEJ­REN OVER FC KØ­BEN­HAVN:

Det var na­e­sten ik­ke til at tro, da Hobro-spil­ler­ne sam­le­des på mid­ten af den ene ba­ne­halv­del i Par­ken og jub­le­de, som hav­de de vun­det mester­ska­bet. I en kamp, hvor de hav­de reg­net med at skul­le ka­em­pe for ba­re et sna­e­vert ne­der­lag, end­te de med at slå FC Kø­ben­havns mil­li­o­na­e­rer he­le 3-0.

2-0, 3-0, 1-0 og 2-0. Brønd­by be­gynd­te nok at tro, at der var et kom­pleks med Hobro, for mi­ni­put­ter­ne vandt ba­re, hver gang de mød­te klub­ben fra Ves­teg­nen. Det hu­e­de ik­ke Fre­de­rik Holst: ’Det er så rin­ge, at et hold som Brønd­by kom­mer over for an­den gang og ta­ber ude i en skov,« sag­de han til Ca­nal 9 ef­ter det an­det ne­der­lag. Brønd­by vandt dog det se­ne­ste op­gør over Hobro 1-0 i fe­bru­ar.

3. UOVERVINDELIGE MOD BRØND­BY: 4. OVERLEVELSE I SU­PER­LIGA­EN:

De var spå­et en rol­le som den mest sar­te Su­per­liga-piña­ta, der ba­re skul­le ha­ve prygl uge ef­ter uge, men Hobro blev alt an­det. For ik­ke nok med, at de slog bå­de FCK og Brønd­by un­der­vejs, så sik­re­de de sig og­så overlevelse i god tid før sid­ste run­de. Det hav­de in­gen reg­net med, men Hobro end­te fak­tisk som num­mer syv i Su­per­liga­en det før­ste år.

Han hav­de bragt dem op i Su­per­liga­en og sør­get for overlevelse, men af­ske­den mel­lem Jo­nas Dal og Hobro var ik­ke de­ci­de­ret smuk. Tra­e­ne­ren flir­te­de først vold­somt med sin før­ste ka­er­lig­hed fra FC Midtjyl­land, men da Hobro an­gi­ve­ligt stod i vej­en for det skif­te, end­te det med Esbjerg. Men først ef­ter at Dal blev sendt ’på fe­rie’ af Hobro.

Tam­bou­ra kom til Hobro i sep­tem­ber 2015 og sag­de far­vel til ham tre må­ne­der se­ne­re. Men han nå­e­de al­li­ge­vel at bli­ve ho­ved­per­son, da klub­ben mi­ste­de tre po­int på skri­ve­bor­det til AGF. For Hobro hav­de ik­ke Tam­bou­ras spil­ler­cer­ti­fi­kat på plads, da han spil­le­de he­le kam­pen i 2-1-sej­ren, og så end­te det i ste­det 0-3. Og­så selv­om Hobro an­ke­de den ken­del­se.

5. AF­SKE­DEN MED JO­NAS DAL: 6. TAM­BOU­RA-SA­GEN:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.