AGFor­løs­ning

BT - - SUPER LIGA -

For ind­til i går var det 2-1-sej­ren over FC Midtjyl­land 4. de­cem­ber sid­ste år, der var klub­bens se­ne­ste sejr i Su­per­liga­en. Den­gang blev Mor­ten Wieg­horst fy­ret ef­ter­føl­gen­de og er­stat­tet af Rid­ders­holm og en drøm om me­get me­re. Star­ten har dog va­e­ret sva­er på trods af del­ta­gel­sen i po­kal­fi­na­len, men ef­ter Esbjerg-af­klaps­nin­gen kan Rid­ders­holm nu ån­de let­tet op og gla­e­de sig over, at han slip­per for spørgs­må­le­ne, der føl­ger, når man er uden sejr i si­ne før­ste 10 kam­pe. 11. gang var der ge­vinst. For­løs­ning Dan­ny Ol­sen, der var en af kam­pens bed­ste spil­le­re, sat­te det me­get nøj­ag­tigt op i en tre-trin­s­ra­ket.

»Vi er gla­de, tra­et­te og det er en for­løs­ning,« op­sum­me­re­de han over for TV3 Sport, mens hans chef, Rid­ders­holm, var me­re af­da­em­pet over den for­lø­sen­de sejr.

»Først og frem­mest gla­e­der jeg mig helt vildt me­get på spil­ler­nes veg­ne. Det har de fortjent. De har ar­bej­det hårdt, si­den jeg kom ind 7. ja­nu­ar og svin­ge­de pi­sken over dem. Jeg er glad for, at sta­ben, der ar­bej­der sten­hårdt i hver­da­gen, får den sejr. For mig er jeg me­re interesseret i, at vi har pra­este­ret or­dent­ligt i tre kam­pe i streg, og at vi le­ve­rer en hol­dind­sats,« sag­de han, mens han in­drøm­me­de, at vej­en til den før­ste sejr har va­e­ret sva­er at byg­ge.

»Det har va­e­ret ét langt sejt tra­ek at nå her­til, men som jeg har sagt, har jeg kun­net se, at vi in­de­hol­der bå­de po­ten­ti­a­let og mu­lig­he­der­ne. Men der skal en men­tal trans­for­ma­tion til hos spil­ler­ne, før de for­står, hvor­dan jeg ser og ta­en­ker fod­bold, hvis vi skal va­e­re suc­ces­ri­ge i frem­ti­den,« kon­sta­te­re­de han. Kon­trak­ter på plads Og net­op frem­ti­den la­der AGF og Rid­ders­holm til at va­e­re ved at ha­ve styr på. I hvert fald i for­hold til trup­pens sam­men­sa­et­ning. Ef­ter kam­pen mod Esbjerg of­fent­lig­gjor­de klub­ben nem­lig, at man har for­la­en­get kon­trak­ten med kant­spil­le­ren Step­han Pe­ter­sen med ét en­kelt år, mens og­så un­ge Mi­cha­el Za­cho har sik­ret sig yder­li­ge­re to år i den hvi­de trø­je. Først og frem­mest gla­e­der jeg mig helt vildt me­get på spil­ler­nes veg­ne. Det har de fortjent. De har ar­bej­det hårdt, si­den jeg kom ind 7. ja­nu­ar og svin­ge­de pi­sken over dem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.