Bed­re ud­sigt til Rio

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SOMMERDRØM Jeg hå­ber så me­get på, at jeg får lov at kom­me med til OL. Jeg ka­em­per for det, og jeg har gjort klub­ben op­ma­er­k­som på det fle­re gan­ge Yus­suf Poul­sen at la­ve syv mål og tre as­si­ster. Han er­ken­der, at han hav­de et sva­ert ef­ter­år, men sam­ti­dig er am­bi­tio­ner­ne i top før na­e­ste sa­e­son.

»Jeg vil me­get ger­ne op og la­ve 10 mål i Bun­des­liga­en. Jeg har talt en del med isa­er Uf­fe Bech, og selv­om han har sid­det me­get ude i Han­nover, er han sik­ker på, at ni­veau­et pas­ser rig­tig godt til mig,« si­ger Yus­suf Poul­sen, der i øv­rigt gla­e­der sig enormt me­get til at prø­ve kra­ef­ter over for sto­re Bay­ern-stjer­ner som Jérô­me Bo­a­teng og Mats Hum­mels.

Li­ge in­den som­me­rens EM-slut­run­de i be­gyn­del­sen af ju­ni sam­les det dan­ske lands­hold for at dra­ge til Ja­pan og del­ta­ge i ven­sk­ab­s­tur­ne­rin­gen Ki­rin Cup. I dag ud­ta­ger land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de de spil­le­re, som her skal ud og be­vi­se, at de vil va­e­re med, når VM-kva­li­fi­ka­tio­nen be­gyn­der til ef­ter­å­ret.

Og Yus­suf Poul­sen lig­ger me­re end lunt i svin­get, forta­el­ler han selv.

»Åge har va­e­ret ne­de i Leipzig og be­sø­ge mig i for­å­ret, hvor han gjor­de det klart, at han har sto­re pla­ner med mig. Så jeg reg­ner helt be­stemt med at bli­ve ud­ta­get.«

Ud over Dan­mark del­ta­ger Bul­ga­ri­en, Ja­pan og Bos­ni­en-Her­ce­g­ovi­na i Ki­rin Cup, som va­rer fra den 3. til den 7. ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.