Rus­sisk respekt

BT - - VM I ISHOCKEY -

Mod­stan­de­ren er in­gen rin­ge­re end va­ert­s­na­tio­nen, Rusland, og ef­ter et par kam­pe, hvor Pa­vel Dat­syuk og co. har set no­get tyn­get ud af for­vent­nin­ger­ne fra hjem­me­pu­bli­kum­met, skal Dan­mark na­ep­pe for­ven­te at mø­de et hold, der kun spil­ler for halv kraft. 100 pro­cent ta­end­te »Det er ik­ke til vo­res for­del, at rus­ser­ne ik­ke har pra­este­ret så godt, for de kom­mer til at va­e­re 100 pro­cent ta­end­te. Vi er i en si­tu­a­tion li­ge nu, hvor vi har spil­let så godt i så man­ge år, at hold som Rusland ik­ke la­en­ge­re går ind med en lad indstil­ling. Vi har vun­det folks respekt, og det kan vi va­e­re stol­te af, men sam­ti­dig er det og­så en sva­e­re­re op­ga­ve, hver gang vi mø­der en top­na­tion,« si­ger Ki­rill Starkov, der har få­et mas­ser af op­ma­er­k­som­hed fra de uden­land­ske og isa­er rus­si­ske me­di­er.

Må­ske bur­de de dan­ske spil­le­re hel­le­re spa­re på kra­ef­ter­ne, da Dan­mark al­le­re­de i mor­gen står over for en sva­er men vig­tig kamp mod Let­land. Men så­dan ta­en­ker hver­ken spil­le­re el­ler land­stra­e­ner.

»Vi får sva­ert ved at slå dem, men vi skal ik­ke gå ind og spa­re på kra­ef­ter­ne og så hå­be, at vi er bed­re klar til den na­e­ste kamp. Vi skal gå ind for at få en sejr mod Rusland, for el­lers har vi slet ik­ke no­gen chan­ce, og så kø­rer de os helt over,« si­ger Ni­ck­las Jen­sen, mens land­stra­e­ner Jan Karls­son un­der­stre­ger:

»Man skal va­e­re ae­r­lig og re­a­li­stisk. Vi kom­mer til at til­brin­ge me­get tid i egen zo­ne, men man ved al­drig. Det er igen 60 mi­nut­ters kamp.«

Karls­son hå­ber, at han kan bru­ge så man­ge folk som mu­ligt, og at han Vi skal gå ind for at få en sejr mod Rusland, for el­lers har vi slet ik­ke no­gen chan­ce kan spil­le med fi­re ka­e­der langt hen i kam­pen, men det af­ha­en­ger blandt an­det af, om Dan­mark får li­ge så man­ge ud­vis­nin­ger som i de før­ste tre kam­pe. Ud­vis­nin­ger­ne dik­te­rer Spør­ger man Ki­rill Starkov, er det dog ik­ke kun spil­ler­nes skyld, at der er kom­met så man­ge ud­vis­nin­ger.

»Dom­mer­ne har og­så va­e­ret lidt... De kø­rer rundt og kig­ger på, om trøj­en sid­der ne­de i buk­ser­ne, om vi­si­ret er for højt op­pe, el­ler om man er 10 cen­ti­me­ter fra bok­sen, når man skif­ter. Det kun­ne va­e­re fint, hvis de og­så kig­ge­de på al­le de an­dre ting, der sker på isen. Der er in­gen, der fø­ler, at kam­pe­ne har va­e­ret svin­ske. Det har va­e­ret me­get fair ho­ck­ey, og al­li­ge­vel bli­ver der dømt så man­ge ud­vis­nin­ger. Jeg tror ger­ne, folk vil se hol­de­ne spil­le fem mod fem. Man vil helst ik­ke se al­le kam­pe­ne bli­ve af­gjort i po­wer­play og box­play. Man vil ger­ne se styr­ke­for­hol­det i fem mod fem,« si­ger Starkov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.