Uhel­dig VM-ba­ck kan snart ta­ge hjem

BT - - VM I ISHOCKEY -

I BEDRING Det var skra­em­men­de for hold­kam­me­ra­ter og tilskuere i hal­len at se Jes­per B. Jen­sen lig­ge liv­løs på isen tirs­dag af­ten i Ice Pa­la­ce i Moskva. Ef­ter en ta­ck­ling mod ban­den var han slå­et be­vidst­løs, og der gik halvan­det mi­nut, før han kom til sig selv igen. »Hans hjer­ne er ble­vet ry­stet godt og grun­digt. Det er en hjer­ne­rystel­se, og så mi­ster man be­vidst­he­den. Han har få­et et or­dent­ligt skrald. Jo la­en­ge­re tid, man er be­vidst­løs, jo vold­som­me­re er det. Men det er ik­ke al­tid det sam­me som at si­ge, at der er et lang­va­rigt ef­ter­for­løb. Det kom­mer an på, hvor­dan han har det de kom­men­de da­ge. Det vig­tig­ste er ob­ser­va­tions­fa­sen på 12 ti­mer. Man hol­der øje med, om der er in­dre blød­nin­ger, men det er der ik­ke no­get, der ty­der på, når han i øv­rigt har det godt, og så må han godt fly­ve hjem,« si­ger lands­holdsla­e­ge Hen­rik Ømark.

Der gik na­e­sten 10 mi­nut­ter, fra den dan­ske as­si­ste­ren­de kap­ta­jn faldt til isen, til han var på vej til ho­spi­ta­let. Her til­brag­te han nat­ten på et ene­va­e­rel­se på ho­spi­ta­let i Moskva og fik og­så lap­pet en lil­le fla­en­ge, han hav­de få­et, selv­om han hav­de hjelm på. Va­ri­ge men En af de me­re be­kym­ren­de ting ved si­tu­a­tio­nen er, at det ik­ke er før­ste gang, 24-åri­ge Jes­per B. Jen­sen er ramt af hjer­ne­rystel­ser. Bå­de i 2010 og 2012 måt­te han for­la­de isen med hjer­ne­rystel­ser, og i 2013 blev han i Ar­bejds­ska­desty­rel­sen til­kendt er­stat­ning for de va­ri­ge men, han på­drog sig af ska­den i 2010.

»Det er jo ik­ke godt, for der er en ten­dens til, at hjer­nen er la­en­ge­re tid om at he­le sig, når man har haft hjer­ne­rystel­ser før. Det vig­tig­ste er, at hjer­nen får fred og ro til at re­pa­re­re sig selv. Der er ik­ke an­dre, der kan re­pa­re­re den, og gør man det på en for­nuf­tig må­de, har det en ri­me­lig god prog­no­se,« for­kla­rer Hen­rik Ømark.

Jes­per B. Jen­sen nå­e­de at va­e­re på isen i 59,26 mi­nut­ter un­der årets VM og er no­te­ret for tre po­int (to mål, en as­sist). Han er +3 i plus/mi­nus-sta­ti­stik­ken, men er og­så no­te­ret for seks ud­vis­nings­mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.