Mil­li­onhy­re til Jo­nas Da­hl i nyt job

BT - - NYHEDER -

VELLØNNET SF-po­li­ti­ker og tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Jo­nas Da­hl for­la­der om kort tid dansk po­li­tik, da han til au­gust til­tra­e­der top­stil­lin­gen som ho­spi­tals­di­rek­tør for Re­gions­ho­spi­ta­let Ran­ders. 38-åri­ge Jo­nas Da­hl har som po­li­ti­ker tid­li­ge­re gi­vet ud­trykt for, at em­beds­ma­ends løn­nin­ger er kom­met op i et kri­tisk højt le­je.

Nu vi­ser det sig, at Jo­nas Da­hl i sin nye of­fent­li­ge chef­stil­ling er an­sat til en løn, som er na­e­sten 80.000 kr. hø­je­re end den, hans for­ga­en­ger fik.

Det frem­går af en ak­tind­sigt, som jour­na­lis­ta.dk har få­et i løn­for­hol­de­ne i Re­gion Midtjyl­land for dels den kom­men­de ho­spi­tals­di­rek­tør, dels for­ga­en­ge­ren Tho­mas Pa­zyj, som i be­gyn­del­sen af året fra­t­rå­d­te stil­lin­gen på grund af syg­dom.

Hvor Tho­mas Pa­zyj iføl­ge det op­giv­ne ved sin pen­sio­ne­ring i ja­nu­ar må­ned op­pe­bar en løn på 1.067.634 kr. om året, sva­ren­de til 88.969,50 kr. om må­ne­den, er Jo­nas Da­hl ved sin til­tra­e­del­se og alt­så som start­løn fra au­gust må­ned an­sat med en årsløn på 1.147.103 kr., hvil­ket gi­ver en må­nedsløn på 95.591,92 kr.

Der­til kom­mer en pen­sions­ord­ning på godt 244.000 kr. år­ligt.

I ren løn er for­skel­len mel­lem den tid­li­ge­re og kom­men­de ho­spi­tals­di­rek­tør helt pra­e­cis 79.469 kr.

BT har talt med Jo­nas Da­hl for at få svar på, hvor­dan hans hø­je­re løn­ni­veau i for­hold til for­ga­en­ge­ren har­mone­rer med den kri­tik, han som po­li­ti­ker har ud­talt om løn­stig­nin­ger i of­fent­li­ge top­stil­lin­ger. Det blev et kort in­ter­view.

»Når det dre­jer sig om det kon­kre­te løn­ni­veau, må jeg ef­ter af­ta­le hen­vi­se til re­gio­nen,« si­ger Jo­nas Da­hl.

Ole Thom­sen, kon­cern­di­rek­tør i Re­gion Midtjyl­land, si­ger:

»I re­gio­nen har vi en løn­struk­tur i tre lag for ho­spi­tals­le­del­ser. Hvil­ket af ni­veau­er­ne man lig­ger på, af­ha­en­ger Man kan godt rej­se en dis­kus­sion om, hvor­vidt løn­stig­nin­ger­ne i cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen og kom­mu­ner­ne har va­e­ret ufor­holds­ma­es­sigt sto­re. Der sid­der nog­le folk, som i den grad har haft nog­le mas­si­ve løn­frem­gan­ge de sidste 10 år af, hvil­ket ho­spi­tal det er, og Re­gions­ho­spi­ta­let Ran­ders lig­ger på det la­ve­ste af de tre. Ud­over et fast be­løb er der et kva­li­fi­ka­tion­s­til­la­eg, hvis stør­rel­se af­ha­en­ger af en kon­kret vur­de­ring. Når der er for­skel på den tid­li­ge­re og den kom­men­de ho­spi­tals­di­rek­tørs løn, kan det til dels og­så for­kla­res med, at den tid­li­ge­re var tje­ne­ste­mands­an­sat. Jo­nas Da­hl er an­sat på kon­trakt.« 49 da­ge som mi­ni­ster Jo­nas Da­hl, der er ud­dan­net cand. mag., har fra 2003 til 2007 ar­bej­det som em­beds­mand i Aar­hus Kom­mu­ne. Der­u­d­over har han kort er­fa­ring - 49 da­ge - som skat­te­mi­ni­ster og som grup­pe­for­mand.

Da SFe­ren tid­li­ge­re på året ud­tal­te sig kri­tisk om løn­ud­vik­lin­gen i of­fent­li­ge top­stil­lin­ger, sag­de han til da­gens.dk: »Man kan godt rej­se en dis­kus­sion om, hvor­vidt løn­stig­nin­ger­ne i cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen og kom­mu­ner­ne har va­e­ret ufor­holds­ma­es­sigt sto­re. Der sid­der nog­le folk, som i den grad har haft nog­le mas­si­ve løn­frem­gan­ge de sidste 10 år.«

Og vi­de­re: »Nog­le af em­beds­ma­en­de­ne har haft for hø­je løn­stig­nin­ger sam­men­lig­net med, hvad der el­lers har va­e­ret ga­el­den­de i den of­fent­li­ge sek­tor.

Topem­beds­ma­en­de­ne har haft gan­ske pa­e­ne løn­stig­nin­ger, og spørgs­må­let er, om det har va­e­ret for vold­somt.«

Da Jo­nas Da­hl i fe­bru­ar 2014 mi­ste­de po­sten som skat­te­mi­ni­ster i for­bin­del­se med, at SF ud­t­rå­d­te af Hel­le Thor­ning-Sch­midts S-R-SF-re­ge­ring, hav­de han som na­evnt sid­det på po­sten i blot 49 da­ge.

For det kun­ne han mod­ta­ge et ef­ter­ve­der­lag på 1,75 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.