ET VINGESKUDT

BT - - NYHEDER -

KAMPFLY-FEJL fly, og de har der­med lagt en astro­no­misk stor or­dre i sam­men­lig­ning med Dan­mark. Og pro­jek­tet Jo­int Stri­ke Figh­ter vil bli­ve en suc­ces, ly­der det fra ph.d.-stu­de­ren­de ved For­svar­sa­ka­de­mi­et Sø­ren Nør­by.

»F-35’eren har sam­me ud­for­drin­ger som alt nyt ma­te­ri­el. Om det er en bil, et skib el­ler et fly. Der vil al­tid va­e­re nog­le bør­ne­syg­dom­me og ud­for­drin­ger, men det er helt klart min vur­de­ring, at det er no­get, man vil lø­se un­der­vejs.

Der var jo og­så ud­for­drin­ger med F-16, den­gang man fik den,« for­kla­rer han. In­gen sam­men­lig­ning med IC4 »Pen­ta­gon og ame­ri­ka­ner­ne føl­ger pro­jek­tet, for­di der er så man­ge pen­ge i det. Der kom­mer rap­por­ter frem he­le ti­den, som forta­el­ler om ud­for­drin­ger­ne, og hvad man er i gang med at lø­se. Det er en slags over­sigt over, hvad det er, man er i gang med at lø­se li­ge nu.«

Sø­ren Nør­by me­ner des­u­den ik­ke, at man kan sam­men­lig­ne ind­kø­bet af kampfly med de pro­blem­fyld­te og sta­er­kt om­dis­ku­te­re­de IC4-tog.

»Det var kun Dan­mark, der køb­te IC4-to­get, men her er det he­le det ame­ri­kan­ske for­svar, der er bag F35’eren. Og jeg er helt over­be­vist om, at fly­et nok skal kom­me til at vir­ke,« si­ger han.

Det for­ven­tes, at F-35-fly­e­ne skal kun­ne fly­ve i mindst 30 år, og i den pe­ri­o­de kom­mer der en stor ud­gift på drift og ved­li­ge­hol­del­se. Re­ge­rin­gen an­slår, at man skal pun­ge ud med små 40 mil­li­ar­der kro­ner, så den sam­le­de reg­ning for de nye kampfly lø­ber op i knap 60 mil­li­ar­der kro­ner. Bå­de Lo­ck­he­ed Mar­tin og USA har en stra­te­gisk in­ter­es­se i, at F-35 kom­mer til at vir­ke. Det vil se skidt ud for ame­ri­ka­ner­ne, hvis bl.a. Dan­mark, Nor­ge, Hol­land, Eng­land og Ita­li­en va­el­ger at fly­ve i et kampfly, som de har an­be­fa­let, og som så ik­ke vir­ker PAS PÅ BORNHOLM Kamp­fly­e­ne fra pro­du­cen­ten Lo­ck­he­ed Mar­tin skal bl.a. af­pa­trul­je­re de dan­ske ter­ri­to­ri­al­gra­en­ser, som gen­tag­ne gan­ge er ble­vet kra­en­ket in­den for de se­ne­ste år. Det forta­el­ler Ven­stres for­svarsord­fø­rer Pe­ter Ju­el Jen­sen. »På re­la­tivt få år har vi set en for­dob­ling i an­tal kra­en­kel­ser af det dan­ske luftrum. Som born­hol­mer er det me­get vig­tigt at pa­trul­je­re i om­rå­det, for vi er tra­et­te af, at frem­me­de fly in­di­mel­lem si­mu­le­rer an­greb på Bornholm. Så vi har en klar for­vent­ning om, at Dan­mark vil pas­se på øen,« si­ger han.

Pe­ter Ju­el Jen­sen har end­nu ik­ke set rap­por­ten fra det dan­ske kampfly-kon­tor, og han kan der­for ik­ke

Fly­et kan ik­ke af­fy­re si­ne vå­ben, hvis det fly­ver med top­far­ten på mach 1,6. Hvis våb­ne­ne skal i brug, kra­e­ver det en fart på mak­si­malt mach 1,2. Der kan va­e­re en po­ten­ti­el brist i af­fy­rings­sy­ste­met af AIM120­mis­si­ler­ne. Det vi­ser en test af aku­sti­kog vi­bra­tions­for­hol­de­ne i vå­ben­rum­met, hvor på­virk­nin­ger ude­fra fik pa­ra­me­tre­ne til at af­vi­ge fra de nor­ma­le sik­ker­heds­stan­dar­der for AIM 120-mis­si­ler. Lu­ger­ne i vå­ben­la­strum­met åb­ner au­to­ma­tisk ved flyv­ning un­der 7,6 ki­lo­me­ters høj­de og ved tem­pe­ra­tu­rer over 32 gra­der. Det sker som føl­ge af en var­me­ud­vik­ling, og fly­et vil­le bry­de ud af sin ste­alth-mo­de, da fly­et der­ved vil­le kun­ne ses på fjendt­li­ge ra­da­rer. Hvis fly­et skal op­nå den mak­si­ma­le tra­ek­kraft på 7 G, så må bra­end­stof­be­hold­nin­gen mak­si­malt va­e­re på 55 pro­cent, da der el­lers vil va­e­re for højt tryk i bra­end­stof­sy­ste­met. Har fly­et fuld tank, kan det mak­si­malt tra­ek­ke 3,8 G.

Dan­marks nu­va­e­ren­de kampfly, F-16, er ble­vet sat op i 17 test med F-35, og det vi­ste sig, at F-16 vandt samt­li­ge test. Dan­mark har an­vendt F-16 si­den 1980’er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.