KAMPFLY

BT - - NYHEDER -

BEDRE SENSORER SÅ ME­GET KAN DU FÅ FOR 20 MIL­LI­AR­DER KRO­NER

Fly­et vil un­der høj be­last­ning la­ve plud­se­li­ge og ufor­ud­se­te be­va­e­gel­ser, når det er i luf­ten. Test har og­så vist, at fly­et ik­ke vil kun­ne dre­je li­ge så skar­pt som an­dre kampfly. Fly­ets ra­dar er usta­bil, og det er skidt nyt, da det er et helt cen­tralt in­stru­ment for pi­lo­ter­ne. Hvis ra­da­ren bry­der ned, skal den gen­star­tes. Fly­et kan ik­ke na­er­me sig en lan­dings­ba­ne og let­te, hvis der er tor­den­vejr i om­rå­det. Ly­ne­ne vil va­e­re en trus­sel for fly­ets bra­end­stof­sy­stem. Hvis pi­lo­ten får brug for at sky­de sig ud af fly­et, skal man mini­mum ve­je 62 kg. Test på duk­ker har nem­lig vist, at pi­lo­ter­ne vil bra­ek­ke nak­ken, hvis de ve­jer min­dre. Der er sto­re pro­ble­mer med fly­ets softwa­re­sy­stem – alt­så sel­ve ’hjer­nen’ i fly­et. Der er ik­ke no­get ba­ck­up­sy­stem, så en fejl i softwa­ren vil tvin­ge al­le fly til at bli­ve på jor­den. De stør­ste for­de­le er de sensorer, der er i fly­et. F-35 har be­ty­de­lig bedre sensorer end tid­li­ge­re fly. Før­hen måt­te pi­lo­ten selv ak­ti­ve­re, kon­trol­le­re og der­ef­ter ana­ly­se­re in­for­ma­tio­nen, som kom fra vars­lings­sy­ste­mer, ra­dar og an­dre sy­ste­mer, som måt­te va­e­re in­stal­le­ret i fly­et. På F-35 bli­ver he­le mo­le­vit­ten sam­let i et en­kelt bil­le­de, og pi­lo­ten vil der­for kun­ne kon­cen­tre­re sig fuldt ud om at lø­se den op­ga­ve, han har få­et.

Pro­du­cent: Før­ste flyv­ning: Maks. va­egt: An­tal mo­to­rer: Top­fart: Ra­ek­ke­vid­de: Maks. høj­de: Vå­ben­sta­tio­ner:

Lo­ck­he­ed Mar­tin 2006 31,8 ton 1 stk. mach 1,6 (1.930 km/t) 2.220 ki­lo­me­ter 15.240 m 10 stk. – 4 in­ter­ne (ste­alth) og 6 ek­ster­ne op­ha­eng­nings­punk­ter AIM 120 (152 kg pr. stk.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.