’Det er fars dag’

BT - - NYHEDER -

VARM KARTOFFEL me, trods det at han har le­vet på of­fent­lig for­sør­gel­se og al­drig haft et job, si­den han gik ud af 7. klas­se og det, at han al­drig er ble­vet in­te­gre­ret i det land, han har le­vet i i 44 år, så kan han ik­ke ud­vi­ses, for­di han har to min­dre­åri­ge børn i Dan­mark.

Han er rig­tigt nok dømt for vold, trus­ler, ty­ve­ri­er og af­pres­ning, men gra­den af den kri­mi­na­li­tet er sta­dig ude af pro­por­tio­ner med det ind­greb, det vil va­e­re i hans ‘pri­vat­liv og fa­mi­li­e­liv’ at ud­vi­se ham, fastslog Hø­jeste­ret i går. Mød­te ik­ke selv op Den be­ryg­te­de klan­le­der mød­te ik­ke selv op i ret­ten, men det gjor­de hans nevø Jim­mi Le­vako­vic og ae­ld­ste søn San­ti­no Le­vako­vic, som og­så med­vir­ke­de i TV2-do­ku­men­ta­ren ’Si­gø­j­ner­bos­sen og hans be­ryg­te­de fa­mi­lie’, der gjor­de fa­mi­li­en land­skendt sidste år.

De stod sky og be­trag­te­de pres­se­op­bud­det på af­stand og for­blev uden for sa­len, da dom­men blev la­est op klok­ken 12, men da nyhe­den nå­e­de ud af den tun­ge rets­byg­ning, gav de los for fø­lel­ser­ne.

»Tak, Dan­mark, tak,« sag­de de i mun­den på hin­an­den, mens de små­løb va­ek fra ret­ten med en ha­le af jour­na­li­ster ef­ter sig.

»Det skal fejres,« lød det enstem­migt.

Hvor­dan, vi­de.

»Nu skal vi in­te­gre­res,« råb­te de til­ba­ge, ef­ter­fulgt af hø­je grin.

Der­ef­ter ka­ste­de de sig i en grå bil og kør­te der­fra med ar­me­ne ude ad vin­du­et og brøl, der fik fle­re på ga­den til at ven­de sig om ef­ter bi­len.

Et stenkast der­fra, på Chri­sti­ans­borg, strøm­me­de for­tør­nel­sen over dom­men til gen­ga­eld ud. Den om­dis­ku­te­re­de ud­vis­nings­sag blev et brand­varmt de­ba­tem­ne sidste ef­ter­år, da Østre Lands­ret - til man­ge po­li­ti­ke­res over­ra­skel­se - gik imod ud­vis­nings­dom­men fra by­ret­ten. vil­le jour­na­li­ster­ne Ra­se­ri på de so­ci­a­le me­di­er Sam­ti­dig kog­te de so­ci­a­le me­di­er over med kom­men­ta­rer om, at ’dan­sker­nes rets­fø­lel­se var kra­en­ket’, og at ’de fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re er til grin’, og da BT tog tem­pe­ra­tu­ren på fol­ke­stem­nin­gen i en me­nings­må­ling på bt.dk, sva­re­de 95 pro­cent ud af 7.681, at si­gø­j­ner­bos­sen skul­le va­e­re ud­vist. ’Me­get, me­get glad’ 50 ki­lo­me­ter der­fra, i Hor­se­rød Stats­fa­engsel, sad man­den, det he­le hand­le­de om, og jub­le­de. Hans for­svar­sad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen rin­ge­de ham op, kort ef­ter dom­men var af­sagt.

»Han er me­get, me­get glad. Jeg har li­ge talt med ham, hvor han tak­ke­de fle­re gan­ge for hja­el­pen. Han er glad for, at af­gø­rel­sen ik­ke fulg­te fol­ke­stem­nin­gen. Han har i den grad følt, at den har va­e­ret mod ham,« si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen.

Den dom for trus­ler og vå­ben­be­sid­del­se, som ud­vis­nings­sa­gen knyt­ter sig til, er al­le­re­de af­so­net, og snart kan Gi­mi Le­vako­vic ven­de til­ba­ge til det gu­le hus på Latyrus Al­le på Ama­ger, hvor fa­mi­li­en resi­de­rer.

»Han kan i prin­cip­pet bli­ve løsladt i dag (i går, red.), men der en ra­ek­ke for­ma­lia, bl.a. en fa­erds­els­dom, som må­ske gør, at han ik­ke helt er en fri mand end­nu,« sag­de Mi­cha­el Juul Erik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.