’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Jeg har mod­ta­get fal­ske e-mails, der prø­ve­de at lok­ke mig til at af­gi­ve per­son­li­ge da­ta om f.eks. kre­dit­kort, kon­ti el­ler net­bank Der har va­e­ret virus på min com­pu­ter el­ler tab­let Jeg har va­e­ret in­de på hjem­mesi­der, der umid­del­bart så ud, som om de til­hør­te en etab­le­ret virk­som­hed, men ved na­er­me­re ef­ter­syn vi­ste sig at va­e­re fal­ske Jeg har va­e­ret nødt til at skif­te ko­de på min e-mail-kon­to el­ler so­ci­a­le me­di­er på grund af mi­stan­ke om uau­to­ri­se­ret ad­gang Jeg har få­et stjå­let pen­ge fra min kon­to, for­di no­gen har mis­brugt mit kre­dit­kort Jeg er ble­vet rin­get op af men­ne­sker, der har for­søgt at lok­ke mig til at af­gi­ve per­son­li­ge da­ta om f.eks kre­dit­kort, kon­ti el­ler net­bank

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.