Bla­ch­man-svi­ner til Met­te Lind­berg

BT - - NYHEDER -

X-FACTOR I den 9. og se­ne­ste sa­e­son af X-Factor har se­er­ne kun­net føl­ge med, når bøl­ger­ne til ti­der gik højt mel­lem de to dom­me­re, Tho­mas Bla­ch­man og Met­te Lind­berg. I et in­ter­view med HER&NU af­slø­rer han nu, at DR igen har til­budt ham en dom­mer­rol­le, og den skal­de­de dom­mer lan­ger sam­ti­digt ud ef­ter sin tid­li­ge­re kol­le­ga, som han ik­ke me­ner, bør få sam­me til­bud uden vi­de­re. »Jeg tror, Met­te er ri­me­lig stres­set. Hun har jo haft en ud­sat post, ik­ke? Men hun er ung og smuk og har en god po­pkar­ri­e­re. Men at la­ve tv er no­get an­det. Jeg har stor respekt for, at hun gør det og prø­ver, men hvis hun kom­mer igen, er der nog­le ting, hun må la­e­re,« si­ger han til HER&NU, om den for­gang­ne dom­mer, der og­så er for­san­ger i ban­det The Astroids Ga­laxy Tour.

Tho­mas Bla­ch­man har med­vir­ket i X-Factor som dom­mer i samt­li­ge ni sa­e­so­ner med und­ta­gel­se af den tred­je. Un­der­vejs har han ka­em­pet om vin­der­tit­len med Li­na Rafn, Per­nil­le Ro­sen­da­hl, Mich ’Cut­fat­her’ He­din Han­sen, Ida Corr, An­ne Lin­net, Met­te Lind­berg og Re­mee.

Det er dog kun lyk­ke­des ham at vin­de én gang, med duo­en Ant­ho­ny Jas­min i 2014. Han har én be­tin­gel­se I mod­sa­et­ning til Met­te Lind­berg, har Tho­mas Bla­ch­man in­gen stri­dig­he­der med Re­mee. Tva­er­ti­mod hol­der Tho­mas Bla­ch­mann så me­get af ham, at han ik­ke vil del­ta­ge i na­e­ste sa­e­son med min­dre Re­mee og­så gør.

Re­mee, der er den mest vin­den­de dom­mer, og som vandt den se­ne­ste sa­e­son, kan dog ik­ke si­ge, om han vil med­vir­ke i den kom­men­de pro­gram­se­rie end­nu, da han har travlt med sin nye nat­klub, ARCH, der åb­ne­de i Kø­ben­havn den 23. april i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.