’ ’

BT - - DEBAT -

Det vil­le kla­e­de Dan­mark at stå

ta­en­ke mig, at der hvor fejl­sla­gen den var en end­nu stør­re for­svar­svil­je i den

på eg­ne ben og dan­ske uden­rigs­po­li­tik har va­e­ret, og dan­ske be­folk­ning, men man­gel på jeg tror, der er et stort fler­tal, som ik­ke ik­ke ba­re ha­en­ge den vil­je kom­mer ik­ke til at stop­pe me­ner, at vi skal sen­de kampfly ud i mig fra at ka­em­pe for det, jeg me­ner er

på USA og Na­to ver­den og bom­be an­dre men­ne­sker. rig­tigt. Jeg fø­rer den po­li­tik, jeg ser som Det ska­ber ik­ke fred og sta­bi­li­tet i hver­ken Dan­mark den rig­ti­ge for dan­sker­ne, og så må folk jo til­slut­te sig el­ler de lan­de, vi ope­re­rer i. el­ler la­de va­e­re.

FOLK HAR SET,

os til at ha­e­ve mi­li­ta­er­bud­get­tet til 2 pro­cent af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet – na­e­sten dob­belt så me­get som i dag. Skal vi vir­ke­lig bru­ge vo­res fa­el­les pen­ge på at fi­nan­si­e­re en mi­li­ta­er op­rust­ning for at gø­re USA og Na­to gla­de? De Na­to-ope­ra­tio­ner, vi har bi­dra­get til, f.eks. i Irak og Af­g­ha­ni­stan, har va­e­ret for­fa­er­de­li­ge. Det har va­e­ret for­fej­l­e­de kri­ge, og vi skal uden­rigs­po­li­tisk fo­ku­se­re langt me­re på FN og bi­dra­ge til freds­be­va­ren­de mis­sio­ner. Det vil­le kla­e­de Dan­mark at stå på eg­ne ben og ik­ke ba­re ha­en­ge i skør­ter­ne på USA og Na­to.

NA­TO VIL HAVE JEG KUN­NE GODT

vig­tigt at pri­o­ri­te­re det dan­ske for­svar, for­di Dan­marks bor­ge­res sik­ker­hed er en af sta­tens ab­so­lut­te ker­ne­op­ga­ver, og det skal vi pri­o­ri­te­re. I Dan­mark er vi kun sik­re, for­di vi er med­lem af Na­to, og de fø­rer en ak­tiv sik­ker­heds­po­li­tik, så hvis vi ik­ke har et for­svar og ik­ke kan va­e­re med til ope­ra­tio­ner­ne, så kan vi hel­ler ik­ke va­e­re med­lem­mer. Vi har i for man­ge år skå­ret ned på for­sva­ret, og det kan ik­ke bli­ve ved med at fort­sa­et­te nu, hvor sik­ker­heds­si­tu­a­tio­nen i Eu­ro­pa er langt me­re al­vor­lig, end den har va­e­ret de sidste man­ge år.

DET ER ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.