Nej, kampfly ska­ber ik­ke fred i ver­den

BT - - DEBAT -

EVA FLYVHOLM

man­ge bedre må­der at bru­ge al­le de man­ge mil­li­ar­der på. Vi skal have or­dent­li­ge res­sour­cer til vo­res vel­fa­erds­sam­fund, og ude i ver­den skal vi in­ve­ste­re i at fore­byg­ge kon­flik­ter gen­nem freds­be­va­ren­de mis­sio­ner og u-lands­bi­stand. Det er og­så vig­tigt at ha­ef­te sig ved, at re­ge­rin­gen og for­ligs­par­ti­er­ne end­nu ik­ke har sva­ret på, hvor al­le mil­li­ar­der­ne skal kom­me fra. Jeg fryg­ter, a t køb et af kampfly vil be­ty­de nedska­e­rin­ger i vel­fa­er­den – det er ut­ro­ligt, at de kan fin­de så man­ge mil­li­ar­der til kampfly, når der ska­e­res ned i al­le lan­dets kom­mu­ner.

DER ER UT­RO­LIGT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.