For­skel på had­pra­e­di­kan­ter

BT - - DEBAT -

Li­ge nu for­hand­ler re­ge­rin­gen med fle­re af fol­ke­tings­par­ti­er­ne om, hvor­vidt der skal ud­ar­bej­des en li­ste, der for­by­der in­drej­se af per­so­ner, som går un­der be­teg­nel­sen had­pra­e­di­kan­ter. En had­pra­e­di­kant er en per­son, hvis for­mål er at kon­flik­top­trap­pe, så splid mel­lem be­folk­nings­grup­per og op­for­dre til hel­lig krig, og in­den for de se­ne­ste år er de ble­vet et al­vor­ligt pro­blem. Der fin­des ek­semp­ler på had­pra­e­di­kan­ter, som har va­e­ret di­rek­te år­sag til, at nog­le folk har spra­engt sig selv i luf­ten og har ta­get uskyl­di­ge med sig i dø­den.

PANELET Po­li­ti­ke­re og kul­tur­per­so­ner bli­ver ik­ke om­fat­tet af li­sten – kun re­li­gi­øse for­kyn­de­re

MAN KAN HAVE man­ge re­el­le ind­ven­din­ger mod ud­form­nin­gen af en så­dan li­ste, og en af de sto­re dis­kus­sio­ner går på, hvor­vidt det vil be­gra­en­se folks yt­rings­fri­hed. Men det­te hand­ler ik­ke om at sa­et­te mund­kurv på dem, hvis hold­nin­ger vi ik­ke kan li­de – det­te hand­ler om at na­eg­te per­so­ner, der yt­rer sig og hand­ler (i de­res hjem­lan­de) på en må­de som er ulov­lig i Dan­mark. NO­GEN HAR SPURGT, om en så­dan li­ste skal om­fat­te per­so­ner som for ek­sem­pel den hol­land­ske po­li­ti­ker Ge­ert Wil­ders. Po­li­ti­ke­re og kul­tur­per­so­ner bli­ver ik­ke om­fat­tet af li­sten – kun re­li­gi­øse for­kyn­de­re. DER ER NATURLIGVIS man­ge ud­for­drin­ger ved at la­ve en så­dan li­ste, og det lø­ser hel­ler ik­ke al­le pro­ble­mer med had­pra­e­di­kan­ter. For ek­sem­pel ram­mer den ik­ke dem, som al­le­re­de be­fin­der sig in­den­for EUs og Dan­marks gra­en­ser. I Stor­bri­tan­ni­en er det lyk­ke­des at ud­vi­se og af­vi­se nog­le had­pra­e­di­kan­ter med hen­vis­ning til, at de har opild­net til splid og for­styr­ret den of­fent­li­ge or­den, men Stor­bri­tan­ni­en er ik­ke med­lem af Schen­gen-af­ta­len og har der­for fuld gra­en­se­kon­trol. Det gør det nem­me­re at kon­trol­le­re, hvem der kom­mer ind i lan­det. Vi er til gen­ga­eld med i Schen­gen-af­ta­len, hvil­ket vil si­ge, at af­vi­ser vi en per­son, kan ved­kom­men­de i prin­cip­pet sø­ge visum i for ek­sem­pel Spa­ni­en og så ta­ge to­get til Dan­mark. Det er et pro­blem, der skal fin­des en løs­ning på. EN AF DE sto­re ind­ven­din­ger mod li­sten har va­e­ret, at en had­pra­e­di­kant i prin­cip­pet ik­ke be­hø­ver at be­fin­de sig i lan­det, men kan pra­e­di­ke over de so­ci­a­le me­di­er. På den må­de kan det va­e­re na­e­sten umu­ligt at for­hin­dre dem i at kom­me ud med de­res bud­ska­ber. Og det er sandt, men her me­ner jeg, at man ik­ke har sam­me gen­nem­slags­kraft ad den vej. Har man for ek­sem­pel va­e­ret til en fod­bold­kamp i Par­ken med 40.000 til­sku­e­re og op­le­vet gå­se­hu­den, når et mål blev sco­ret, vil man vi­de, at der er en ver­den til for­skel på at va­e­re til ste­de og på at se kam­pen hjem­me i sin stue på en com­pu­ter-ska­erm. Der er med an­dre ord en enorm stor for­skel på at op­le­ve had­pra­e­di­kan­ter li­ve og over de so­ci­a­le me­di­er. SELVOM DET IK­KE er let at stop­pe had­pra­e­di­kan­ter­ne, er jeg over­be­vist om, at en li­ste med uøn­ske­de per­so­ner vil hja­el­pe med at kon­trol­le­re pro­ble­met. Des­u­den er det vig­tigt, at vi vi­ser, at vi i Dan­mark ik­ke to­le­re­rer den form for pra­e­di­ke­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.