Var hår­de

Te bror fra sin pro­gram­se­rie ’An­ders og Juli­us’

BT - - NYHEDER -

Men han var en stolt mand og vil­le ik­ke lig­ge no­gen til last, og der­for vil­le han ik­ke til la­e­ge.

Først sent op­da­ge­de hjem­me­sy­geple­jer­sker­ne, hvor slemt det stod til, og så end­te An­ders Sø­ren­sen med at få sit ben sat af.

»Det pin­te ham me­get, kun­ne jeg ma­er­ke. Han gra­ed, og det kun­ne jeg sag­tens for­stå; han hav­de he­le li­vet kla­ret sig selv uden hja­elp, og nu var han plud­se­lig af­ha­en­gig af an­dre. Det tror jeg tog den sidste livs­gla­e­de ud af ham,« for­tal­te be­gra­vel­ses­ga­e­sten, der ik­ke hav­de ik­ke lyst til stå frem med navn. Sø­rens sidste sal­me At de to land­mands­brød­re har få­et en spe­ci­el plads i Sø­ren Ry­ges hjer­te, stod da og­så ly­sen­de klart un­der be­gra­vel­sen. Den 70-åri­ge Sø­ren Ry­ge sad for­re­st i kir­ken, og han var for­re­ste ba­e­rer, da ki­sten blev løf­tet ud af kir­ken.

Men in­den da nå­e­de Sø­ren Ry­ge at gi­ve sit per­son­li­ge far­vel til An­ders Sø­ren­sen.

Det ske­te, ef­ter at den sidste sal­me egent­lig var sun­get.

Her rej­ste Sø­ren Ry­ge sig op og bad me­nig­he­den slå op på sal­me 770 ’Jeg er tra­et og går til ro’.

»Det var en sal­me, jeg sang for An­ders på ho­spi­ta­let, en af de gan­ge han tro­e­de, han skul­le dø. Jeg sang de før­ste to vers, og så stem­te han i på tred­je vers,« for­tal­te Sø­ren Ry­ge med ro­lig stem­me­fø­ring.

Her­ef­ter blev ki­sten bå­ret ud i strå­len­de solskin, og An­ders Sø­ren­sen blev stedt til hvi­le hos sin bror.

Sam­men med en lil­le buket gu­le ma­el­kebøt­ter, den sidste hil­sen fra tv-forta­el­le­ren, der brag­te An­ders og Juli­us ind i dan­sker­nes hjer­ter. Han blev ind­lagt på sy­ge­hu­set i Ran­ders, hvor la­e­ger­ne sat­te hans ben af, og han vid­ste nok godt, da de kør­te ham va­ek fra Skur­e­går­den den vin­ter­dag, at det var sidste gang, han vil­le sa­et­te si­ne fød­der på den fa­ed­re­ne gård

An­ders og Juli­us var fak­tisk halv­brød­re. De hav­de sam­me mor, Jo­han­ne Sø­ren­sen, med pi­ge­nav­net Gre­ger­sen. Juli­us hed der­for Gre­ger­sen til ef­ter­navn, mens An­ders hed Sø­ren­sen til ef­ter­navn.

blev født i 1919 og dø­de 25. juli 2005. Han blev 85.

blev født 1930 og dø­de 7. maj 2016. Han blev og­så 85.

le­ve­de he­le de­res liv på fa­mi­li­ens gård, Skur­e­går­den, ta­et på lands­by­en Rost­ved lidt nor­døst for Røn­de på Djursland.

var beg­ge ugif­te og ef­ter­la­der sig in­gen børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.