Pizza red­der mands liv

BT - - NYHEDER -

En mand­lig stam­kun­de på Do­mi­nos Pizza i by­en Sa­lem i den ame­ri­kan­ske stat Ore­gon fik bedre ser­vi­ce end de fle­ste an­dre.

De an­sat­te på pizze­ri­a­et valg­te nem­lig at un­der­sø­ge, om alt var okay hjem­me hos den 48-åri­ge Kirk Ale­xan­der, ef­ter at han ik­ke hav­de be­stilt no­get fra fast­food­ka­e­den i 11 da­ge. Og det var no­get af et held for Kirk Ale­xan­der, som var fal­det om i sit hjem og kald­te på hja­elp, da pizza­bud­det ban­ke­de på. Bud­det til­kald­te po­li­ti­et, man­den kom på ho­spi­ta­let, og de an­sat­te i fast­foodre­stau­ran­ten har si­den va­e­ret på sy­ge­be­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.