’Vi sa­el­ger med blø­de­n­de hjer­ter’

BT - - NYHEDER -

FLYTNING en la­ek­ker ek­stra bonus i den om­byg­ge­de ga­ra­ge, der er ind­ret­tet som fit­t­nes­s­rum med mo­tions­ma­ski­ner.

Sel­ve grun­den er en gam­mel, grøn have på 630 kva­drat­me­ter, hvor man iføl­ge Bent Mej­ding ’kan hø­re fug­le­ne syn­ge’. Der skal ske no­get nyt »Vi er ik­ke kom­met så langt end­nu, at vi ved, hvor vi skal hen ef­ter det her. Det er li­ge­som når, man har fun­det sig en ny mand og ik­ke rig­tigt ken­der ham godt nok end­nu og ved, om man vil gif­tes. Så skal man ik­ke be­gyn­de at ta­le om sin ka­e­re­ste, vel,« si­ger Sus­se Wold, der si­ger, at sal­get og­så hand­ler om, at der skal ske no­get nyt i par­rets liv.

»På et el­ler an­det tids­punkt er man nødt til at la­ve en be­va­e­gel­se og ska­be en for­an­dring, og det skal helst va­e­re, mens man sta­dig kan ta­en­ke og ta­le og gå og stå,« si­ger sku­e­spil­le­ren, der har va­e­ret gift med sin 79-åri­ge ae­g­te­fa­el­le Bent Mej­ding si­den 1983.

Sus­se Wold forta­el­ler BT, at hun ik­ke har no­gen ak­tu­el­le film- el­ler te­a­te­ren­ga­ge­men­ter.

»Nej, jeg har ik­ke no­gen pro­duk­tio­ner. Men jeg skri­ver på en bog, hol­der fored­rag og be­ska­ef­ti­ger mig el­lers med li­vets go­de ting.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.