Kul­tur ’Jeg er 100 pro­cent gø­g­ler’

BT - - KULTUR -

DER ER NO­GET OM SNAKKEN for­ly­stel­ser på Bak­ken med 40 an­sat­te i sit brød. At va­e­re telt­hol­der er en livs­stil. »Det er no­get, man er født ind i. Her er der ik­ke no­get, der hed­der pen­sion. Det er et fa­mi­lie­fo­re­ta­gen­de. Her­u­de ken­der vi al­le hin­an­den og hil­ser på hin­an­den hver dag, og hja­el­per hin­an­den,« si­ger Dot Wes­sman i en stil­le stund i lej­lig­he­den bag Bak­kens Hvi­le, hvor hun bor seks må­ne­der om året med ud­sigt til sko­ven og al­le dens dyr. 9-24-job »Det er et 9-24-job. Og som telt­hol­der hand­ler det og­så om at kun­ne skif­te møtrik­ker, få mo­to­rer og hy­draulik-pum­per til at kø­re, og skif­te ’an­ten­ner­ne’ på ra­dio­bi­ler­ne, så de ik­ke øde­la­eg­ger det elek­tri­ske net.

Der er sik­kert en nem­me­re må­de at tje­ne pen­ge på, og in­di­mel­lem ae­r­grer jeg mig over, at jeg ik­ke fik gjort mit ju­rastu­die fa­er­digt. Jeg mø­der tit op i gar­dero­ben før af­te­nens fo­re­stil­ling med kul­støv på fin­gre­ne. Til gen­ga­eld er det et vi­dun­der­ligt grønt mil­jø, hvor gø­gen kuk­ker, og sva­ler­ne hver mor­gen syn­ger mig god­dag.« Fjer­de ge­ne­ra­tion Dot Wes­sman er fjer­de ge­ne­ra­tions telt­hol­der i Bak­kens Hvi­le, der har ek­si­ste­ret i 139 år.

»Jeg er 100 pct. gø­g­ler, og det er jeg stolt af. Min mor kom fra en telt­hol­der­fa­mi­lie, og min far fra en cir­kus­fa­mi­lie. Men vi må ind­se, at vi til­hø­rer en ud­dø­en­de ra­ce, der er ble­vet lidt ud­van­det, for­di vi har sva­ert ved at fin­de li­ge­sin­de­de. Bak­kens Hvi­le er ver­dens sidste san­ge­r­in­de­pavil­lon.«

Det er Dot Wes­smans håb med ti­den at kun­ne over­dra­ge ’Hvi­len’ til si­ne to døtre, Jo­sep­hine, 25, og Jo­han­ne, 22. Jo­han­ne var al­le­re­de i gang, da en tra­fi­ku­lyk­ke sat­te hen­de ud af spil­let på ube­stemt tid.

»Li­ge nu hja­el­per Jo­sep­hine med ved si­den af sit job i SAS, og min mor Li­li­an på 83 år kom­mer og hja­el­per på kon­to­ret. Jeg hå­ber, at Jo­han­ne kan over­ta­ge det på et se­ne­re tids­punkt,« si­ger Dot Wes­sman.

Hen­des stør­ste ud­for­dring er at få for­talt, at Bak­kens Hvi­le ud­vik­ler sig og ik­ke ba­re er ’Køb blom­ster, køb blom­ster’ el­ler ’Kan du ik­ke få den hø­je­re op, Ma­rie’. Det skal va­e­re en tidslo­m­me, der føl­ger med ti­den. Og det gør vi og­så. Vo­res show er som Ør­ke­nens søn­ner – ba­re med pi­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.