Dansk mo­de­le­gen­de død

BT - - NAVNE -

en må­ned si­den, jeg sidst snak­ke­de med ham over en frokost,« forta­el­ler Erik Brandt.

Ivan Grunda­hl blev født i Aars i Nord­jyl­land i 1951, men ta­len­tet brag­te ham som ung til Kø­ben­havn, hvor han blev ud­dan­net fra Dan­marks De­signsko­le, der den­gang hed Kunst­hånd­va­er­ker­sko­len, i 1972.

Han fik prak­tik­plads hos Be­eCee, der var en del af Bir­ger Chri­sten­sens virk­som­he­der og en af Kø­ben­havns smar­te­ste mo­de­bu­tik­ker. Avant­gar­de­kol­lek­tio­ner I 1974 åb­ne­de han sin egen bu­tik i Mik­kel Bryg­gers Ga­de i Kø­ben­havn, hvor han solg­te si­ne eg­ne avant­gar­de­kol­lek­tio­ner. Fi­re år se­ne­re var han på top­pen af dansk mo­de­bran­che, hvor han åb­ne­de fle­re bu­tik­ker i Dan­mark og i ud­lan­det. Dyg­tig og loy­al Jour­na­list Chri­sti­an Har­pøth fra mo­de­ma­ga­si­net IN forta­el­ler, at Ivan Grunda­hl al­tid var sik­ker i sin stil.

»Hans stil har va­e­ret sik­ker, tid­løs og gen­ken­de­lig, men al­tid mo­der­ne og in­nova­tiv. En sand le­gen­de, dansk mo­de vil kom­me til at li­de un­der sav­net af,« for­kla­rer han til IN.

Erik Brandt hu­sker ham som en, man al­tid kun­ne sto­le på.

»Han var en dyg­tig og loy­al fyr, og han kun­ne al­tid hol­de en af­ta­le. Han var en af de go­de gam­le,« slår den kend­te mo­de­ska­ber fast.

Ivan Grunda­hl gjor­de sig uma­ge med at de­sig­ne lang­tids­hold­ba­re kre­a­tio­ner, som kun­ne bru­ges på tva­ers af ge­ne­ra­tio­ner og sa­e­so­ner. Til Jyl­lands-Po­sten for­kla­re­de Ivan Grunda­hl så sent som i ja­nu­ar, at det var da­me­tø­jet, der hav­de hans stør­ste in­ter­es­se.

»Den­gang i 1970er­ne var da­me­tø­jet me­re in­ter­es­sant og avan­ce­ret, mens fy­re­ne var helt klas­si­ske«, for­tal­te han i in­ter­viewet.

Ivan Grunda­hl ef­ter­la­der sig en søn og tre bør­ne­børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.