Bir­t­he stor­hit­ter

BT - - TV / RADIO -

EUROVISION

»Jeg har al­drig op­t­rå­dt i Sve­ri­ge før, jeg har al­tid va­e­ret en me­get dansk san­ge­r­in­de. Men det gør mig me­get stolt,« forta­el­ler hun glad.

Der­for var hun hel­ler ik­ke la­en­ge om at tak­ke ja til at kom­me til Sto­ck­holm for at mø­de si­ne fans og syn­ge sin mest kend­te sang – ’Vi ma­ler by­en rød’. Is­ra­e­le­re kan syn­ge den »Det er jo fan­ta­stisk, at en sang, der jo blev num­mer tre i 1989, har vok­set sig til at va­e­re en klas­si­ker in­den for grand­prix over he­le Eu­ro­pa. I går kom der nog­le fra Is­ra­el hen til mig og sag­de, at det var de­res ynd­lings grand­prix-sang. Og de kun­ne end­da syn­ge den,« ly­der det im­po­ne­ret fra Bir­t­he Kja­er, der op­t­rå­d­te med san­gen på dansk, som reg­ler­ne fo­re­skrev den­gang.

»Man­ge sy­nes, den bur­de have vun­det i Laus­an­ne. Den var i hvert fald mindst li­ge så god, som den der vandt fra Ju­goslavi­en. Den har nog­le kva­li­te­ter, der gør, at den sta­dig hol­der her 27 år se­ne­re,« for­kla­rer hun.

»Det er fak­tisk en me­get po­e­tisk tekst, Keld Hei­ck har la­vet. Men det er der selv­føl­ge­lig ik­ke man­ge uden­land­ske fans, der for­står. Me­lo­di­en er hel­ler ik­ke helt nem. Selv når vi skal syn­ge den med et big band, kra­e­ver det fak­tisk, at vi øver et par gan­ge, for at den sid­der li­ge i ska­bet,« til­fø­jer hun og slår fast, at hun al­drig bli­ver tra­et af at syn­ge den gla­de po­p­sang.

Bir­t­he Kja­er op­tra­e­der i øv­rigt gan­ske gra­tis - hvil­ket med­før­te man­ge klapsal­ver og ju­bel­råb blandt de

SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

rød- og hvid­kla­ed­te fans, da hun af­slø­re­de det på sce­nen: Dron­ning Bir­t­he »Jeg får ik­ke no­get for det, men jeg har det ski­de­ska­egt!«

Og det er si­gen­de for san­ger – el­ler dron­ning Bir­t­he, som hun hed­der blandt sa­er­ligt de­di­ke­re­de fans.

Med al den op­bak­ning er det op­lagt at spør­ge, om hen­des ma­jesta­et mon kun­ne fin­de på at ta­ge en om­gang til i Me­lo­di Grand Prix-ma­ne­gen?

»Nej, der har det flyt­tet sig for me­get, og jeg er ble­vet for gam­mel. Jeg har hel­ler ind­tryk af, at det er den vej, Dan­marks Ra­dio går... Men hvis der kom en helt fan­ta­stisk sang, kun­ne det da godt va­e­re, jeg vil­le ta­en­ke over det,« si­ger hun med et smil. FAR­VEL Det var vist kun DR, der for al­vor tro­e­de på dansk sejr. Ik­ke en­gang dren­ge­ne fra Ligh­t­hou­se X sat­se­de selv på det. Og i går måt­te trio­en be­stå­en­de af Jo­han­nes Ny­mark, Mar­tin Skri­ver og Sø­ren Bre­gen­dal vin­ke far­vel til drøm­men om en plads i fi­na­len på lør­dag. De var op­pe mod en nø­gen mand om­gi­vet af ul­ve, al­ver­dens akro­ba­ter og den li­tau­i­ske ud­ga­ve af po­p­san­ge­ren Chri­stop­her – og ik­ke mindst de to stor­fa­vo­rit­ter Da­mi Im fra Au­stra­li­en og ukrain­ske Ja­ma­la, der naturligvis gik vi­de­re.

Sven­sker­ne le­ve­re­de et ve­l­o­p­lagt se­mi­fi­na­le-show i Glo­ben i Sto­ck­holm, hvor sidste års vin­der Måns Zel­mer­löw og grand­prix-ve­te­ra­nen Pe­tra Me­de gu­i­de­de se­e­re over he­le Eu­ro­pa gen­nem showet før showet.

18 lan­de slo­ges om de ef­ter­trag­te­de 10 plad­ser i Eurovision-fi­na­len, der fin­der sted på lør­dag – blandt dem de tre dan­ske dren­ge fra Ligh­t­hou­se X og de­res sang ’Sol­di­ers of Love’. De blev ik­ke spå­et go­de od­ds af book­ma­ker­ne – og de vil­le hel­le­re ta­le om de­res ma­er­kesag - so­ci­al an­svar­lig­hed og vel­gø­ren­hed.

»Vi har valgt at bru­ge vo­res ta­le­tid på at ta­le om vo­res bud­skab,« for­kla­re­de Jo­han­nes Ny­mark til BT ons­dag.

Fi­na­len bli­ver af­holdt på lør­dag kl. 21, hvor 24 lan­de skal dy­ste.

*Ko­ster kun alm. SMS/MMS-takst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.