LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1981. Den un­ge Za­ck Mayo skal ud­dan­nes som bå­de of­fi­cer og gent­le­man i lø­bet af sin tra­e­nings­tid på of­fi­cer­s­sko­len. Den skrap­pe ser­gent Fo­ley gør imid­ler­tid op­hol­det til et hel­ve­de for fle­re af aspiran­ter­ne. Van­ske­lig­he­der har de og­så på det ero­ti­ske om­rå­de med de lo­ka­le pi­ger. Med­vir­ken­de: Za­ck Mayo: Ri­chard Ge­re, Pau­la Pokrif­ki: De­bra Win­ger og Lou­is Gos­sett Jr. In­struk­tion: Tay­l­or Ha­ck­ford. DR1 kl. 15.30 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2007. (No Co­un­try for Old Men) Un­der en jagt i ør­ke­nen på gra­en­sen mel­lem Te­xas og Me­xi­co fal­der Viet­nam­ve­te­ra­nen Llewel­lyn Moss over de blo­di­ge ef­ter­la­den­ska­ber fra en mis­lyk­ket narko­han­del – en bun­ke lig, en bil fuld af her­o­in og to mil­li­o­ner dol­lars i ui­mod­ståe­li­ge kon­tan­ter. Uden at ta­en­ke na­er­me­re over kon­se­kven­ser­ne snup­per Llewel­lyn narko­pen­ge­ne, og snart ef­ter er han ja­get af den iskol­de le­je­mor­der An­ton Chi­gurh. Med­vir­ken­de: She­rif Ed Tom Bell: Tom­my Lee Jo­nes, An­ton Chi­gurh: Javi­er Bar­dem og Llewe­lyn Moss: Josh Bro­lin. In­struk­tion: Jo­el Co­en, Et­han Co­en. TV 2 kl. 23.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2009. (X-Men Ori­gins: Wol­ve­ri­ne) To mutant brød­re, Lo­gan og Vi­ctor, der blev født for 200 år si­den, hav­de en vold­som trau­ma­tisk barn­dom og har kun hin­an­den. Grund­la­eg­gen­de er de kri­ge­re og mor­de­re, der le­ver fra krig til krig i USAs hi­sto­rie. I mo­der­ne ti­der bli­ver de og an­dre mutan­ter re­k­rut­te­ret som sol­da­ter, af en ame­ri­kansk of­fi­cer, Stry­ker. Med­vir­ken­de: Wol­ve­ri­ne: Hugh Ja­ck­man, Vi­ctor Cre­ed: Liev Schrei­ber og Oberst Wil­li­am Stry­ker: Dan­ny Hu­ston. In­struk­tion: Gavin Hood. TV3 kl. 20.00 Ca­na­disk-ame­ri­kansk actionfilm fra 2007. (Pat­h­fin­der) For tu­sind år si­den bli­ver en vikin­ged­reng ef­ter­ladt, ef­ter at hans klan li­der ski­bb­brud på de øst­li­ge ky­ster. På trods af hans af­stam­ning ta­ger in­di­a­ner­ne, som hans sla­egt­nin­ge øn­ske­de at nedslag­te, dren­gen til sig. Nu, da vikin­ger­ne ven­der til­ba­ge for end­nu en­gang at an­gri­be hans lands­by, ind­le­der den 25-åri­ge vikin­ge­kri­ger en per­son­lig krig for at for­hin­dre vikin­ger­ne i at spre­de død og øde­la­eg­gel­se. Med­vir­ken­de: Ghost: Karl Ur­ban, Star­fi­re: Moon Blood­good og Pat­h­fin­der: Rus­sell Me­ans. In­struk­tion: Marcus Nis­pel. TV3 kl. 03.05 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2011. (Mid­night in Pa­ris) Alt kan ske, når det er mid­nat i Pa­ris. Det op­da­ger for­fat­ter­spi­ren Gil, der er på fe­rie med sin for­lo­ve­de, Inez. Inez går kun op i shop­ping, så Gil be­gyn­der at ud­for­ske by­er­nes by på egen hånd. Ved nat­te­ti­de mø­der han den smuk­ke Adri­a­na, der på magisk vis ta­ger ham med til 1920’er­nes Pa­ris. Med­vir­ken­de: Gil: Owen Wil­son, Inez: Ra­chel McA­dams og Jo­hn: Kurt Ful­ler. In­struk­tion: Woo­dy Al­len. DR2 kl. 17.30 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2009. (The Re­bo­und) Den 40-åri­ge for­stads­frue San­dy re­a­ge­rer promp­te, da hun op­da­ger, at hen­des mand har haft et si­despring. Med bør­ne­ne på sla­eb fin­der hun en lej­lig­hed i New York, hvor hun over­ta­ler Aram, den flin­ke un­ge mand fra kaf­fe­ba­ren ne­de­nun­der, til at se ef­ter un­ger­ne, mens hun pas­ser sin kar­ri­e­re. 25-åri­ge Aram er i mel­lem­ti­den selv ble­vet for­ladt af sin fran­ske ko­ne gen­nem 14 da­ge, og fortviv­let si­ger han ja til at ba­by­sit­te San­dys børn. Med­vir­ken­de: San­dy: Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes, Aram Fink­leste­in: Justin Bartha og Sa­die: Kel­ly Gould. In­struk­tion: Bart Fre­und­lich. Ka­nal 4 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.