For­mel 1

BT - - TV -

Spa­ni­ens Grand Prix er sa­e­so­nens 5. VM-af­de­ling. Circu­it de Bar­ce­lo­naCa­ta­lu­nya er ik­ke frem­med for de 11 For­mel 1-hold. Der er ble­vet kørt på ba­nen hvert år si­den 1991 og sam­ti­dig er det og­så den ba­ne hol­de­ne fo­re­tog før-sa­e­son-te­sten på. Der­for ved Ke­vin Magnus­sens Re­nault og de øv­ri­ge teams, hvad der ven­ter dem i Bar­ce­lo­na. TV3+: 12.30

Ef­ter at have til­bragt et par år bag trem­mer bli­ver Ni­ko­lai løsladt og vil la­eg­ge sit liv som kri­mi­nel bag sig, hvil­ket be­ty­der, at han ik­ke umid­del­bart ser så me­get til si­ne gam­le for­bry­der­kam­me­ra­ter Ralf og Ti­mo. Ni­ko­laj be­gyn­der at ar­bej­de som pa­e­da­gog­med­hja­el­per, men får brug for nog­le pen­ge til en or­dent­lig bo­lig, så han kan du­pe­re den la­e­kre Ane. Han en­der med at lå­ne pen­ge­ne af Ralf og Ti­mo, men det går galt. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.