Ri­va­ler­nes skra­ek­hold

BT - - SPORTEN -

Vi har va­e­ret ut­ro­ligt sta­bi­le. Og det ser ud til, at det godt kun­ne gå hen og bli­ve af­gø­ren­de kun 12 po­int til­ba­ge at spil­le om. Og det kø­ben­havn­ske for­spring er kom­met i hus med en helt vold­som do­mi­nans mod de tre va­er­ste ri­va­ler til gul­det. Søn­derjy­ske er slå­et tre gan­ge, FC Midtjyl­land to gan­ge og en uaf­gjort – og AaB har få­et tre ne­der­lag.

»Vi er godt for­be­red­te og kla­rer at lø­se det på for­skel­li­ge må­der. Jeg tror ik­ke, at mi­ne spil­le­re er me­re op­sat­te i de her kam­pe. Vi har haft lidt pro­ble­mer på ude­ba­ne mod nog­le af de hold, som lig­ger un­der mid­ten. Så har det va­e­ret sva­ert for os. Vi har va­e­ret ut­ro­ligt sta­bi­le. Og det ser ud til, at det godt kun­ne gå hen og bli­ve af­gø­ren­de,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken om den for­nem­me sta­ti­stik. Ky­le­de med støv­ler Sol­bak­ken hav­de en af­ten af de me­re ak­ti­ve på Ener­gi Nord Are­na. Mens AaB til ti­der spil­le­de god fod­bold, råb­te nord­man­den Ni­co­lai Jør­gen­sen og An­dreas Cor­ne­li­us op fle­re gan­ge. Og sidst­na­evn­te fik da og­så Sol­bak­ken til at ka­ste et par fod­bold­støv­ler sten­hårdt mod sin egen ba­enk, da Cor­ne­li­us ik­ke hør­te, at han skul­le med til­ba­ge og for­sva­re fø­rin­gen i over­ti­den.

Det var glemt ef­ter­føl­gen­de, hvor beg­ge fik ro­ser. Men de stør­ste ro­ser gik til hol­det ef­ter den fjer­de sejr i tra­ek.

Men guld­jak­kesa­et­tet er alt­så ik­ke sat i pro­duk­tion end­nu.

»Vi fo­ku­se­rer ik­ke på det. Vi har fo­ku­se­ret på, at vi har et helt me­nings­løst hårdt kamp­pro­gram med to se­mi­fi­na­ler mod Brønd­by og po­kal­fi­na­len, og vi har stå­et di­stan­cen. Vi har spil­let fi­re kam­pe på 11 da­ge, og hvis no­gen hav­de sagt, at vi vil­le vin­de al­le fi­re, hav­de jeg sagt, at det vil­le va­e­re fan­ta­stisk,« si­ger Sol­bak­ken. Lil­le AaB-stikpil­le Han hav­de ik­ke me­get fo­kus på den sto­re de­bat, som blev star­tet her i BT i we­e­ken­den. Ef­ter FCK-sej­ren over OB sag­de Sol­bak­ken, at han men­te, AaB fik for me­get kre­dit for at spil­le bedst fod­bold. Men i Aal­borg i går var AaB-tra­e­ner Søn­der­gaard klar med et nyt ind­la­eg i den de­bat.

»Pra­e­sta­tio­nen var fin. Vi er dem, der prø­ver at spil­le fod­bold. Vi for­søg­te på bed­ste må­de, og vi fik de chan­cer, man kun­ne øn­ske, men det lyk­ke­des ik­ke i dag,« sag­de Søn­der­gaard, mens mid­ter­for­sva­rer Kas­per Pe­der­sen og­så hav­de ro­ser til mod­stan­der­ne.

»De er godt or­ga­ni­se­re­de og struk­tu­re­re­de. De spil­ler god fod­bold, og så har de ba­re en sinds­syg råstyr­ke. Jeg vil ik­ke si­ge, at de knu­ser os i dag, for jeg sy­nes, at vi står godt imod. Men de vi­ser, at de er sta­er­ke,« si­ger Pe­der­sen og sa­et­ter ord på AaBs pra­e­sta­tion.

»Der er al­tid ting, man kan gø­re bedre. Vi spil­ler en god kamp, men vi er uhel­di­ge. Vo­res gen­pres er okay, og selvom vi ta­ber, sy­nes jeg, at det er en fin kamp fra vo­res si­de,« si­ger Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.