Så­dan slut­ter det... Tror jeg...

Kø­ben­havn FC Midtjyl­land

BT - - SPORTEN -

MAJA2J0210616 Det bli­ver – ik­ke over­ra­sken­de – i Par­ken, der skal da­ek­kes op til guld­fest om af­te­nen søn­dag 29. maj. Selv om ska­der­ne nu er be­gyndt at bi­de ’Lø­ver­ne’ i ha­len, sa­et­ter Stå­le Sol­bak­kens hold ik­ke for­sprin­get til. I Tho­mas Dela­ney (bil­le­det) og Wil­li­am Kvist har kø­ben­hav­ner­ne de le­der­ty­per, der sør­ger for, det al­drig sker. Kom­bi­ne­ret med det slut­pro­gram FCK har, bør FC Kø­ben­havn end­da vin­de Su­per­liga­en ret så kom­forta­belt, al­le­re­de et par uger in­den sa­e­so­nen re­elt slut­ter. Det var en streg i reg­nin­gen for de for­sva­ren­de me­stre, at de i sidste we­e­kend ik­ke for­må­e­de at slå AGF. Midtjy­der­ne har et par sva­e­re ude­kam­pe på pro­gram­met i sa­e­so­nens sidste uger, og isa­er kam­pen i Aal­borg kan bli­ve vi­tal. Den skal vin­des, men det tror jeg ik­ke sker. Der­til pra­este­rer AaBs pro­fi­ler bedre end midtjy­der­nes. Det har ko­stet, at nyind­køb­te Va­clav Kad­lec gik i styk­ker, og det har va­e­ret end­nu dy­re­re at se Pio­ne Si­sto (bil­le­det) i pro­ble­mer. FCM har ik­ke spil­let til me­dal­jer, og de får dem hel­ler ik­ke.

Søn­derjy­ske (hjem­me), Ran­ders (ude), AaB (ude), FCN (hjem­me) Es­b­jerg (ude), Vi­borg (hjem­me), Ho­bro (ude), Søn­derjy­ske (hjem­me)

søn­derjy­der­ne de­res fem­te sejr i tra­ek. Det er i sig selv bå­de uhørt og en helt fan­ta­stisk pra­e­sta­tion. Men suc­ce­sen stop­per ik­ke her. Søn­derjy­ske er i øje­blik­ket ind­be­gre­bet af sta­bi­li­tet og ba­lan­ce, og med Jakob Mi­chel­sen på si­de­linj­en og Ada­ma Gu­ira og Pi­er­re Kan­strup (bil­le­det) på ba­nen, tror jeg ik­ke det he­le fal­der sam­men. Det er ik­ke til­fa­el­digt, at ’Søn­derjy­ske’ og ’sølv­me­dal­jer’ star­ter med de sam­me to bog­sta­ver. De må hel­le­re tan­ke op i gra­en­sekio­sker­ne, for der bli­ver sølv­fest i Ha­der­s­lev om godt og vel to uger. FCM (ude), OB (hjem­me), Ran­ders (hjem­me), Brønd­by (ude)

an­den sa­e­son vil­le Brønd­bys slut­pro­gram va­e­re ens­be­ty­den­de med kam­pe mod det ene bund­hold ef­ter det an­det. Men Søn­derjy­ske er ik­ke et bund­hold i år. Langt fra end­da. Hjem­me­kam­pen mod sølv­kan­di­da­ten lig­ner der­for den stør­ste prø­vel­se. Brønd­by skal va­e­re i stand til mini­mum at vin­de to af de sidste fi­re kam­pe. Og det bør hol­det og­så gø­re, hvis Tho­mas Ka­h­len­berg re­tur­ne­rer, og Da­ni­el Ag­ger (bil­le­det) er klar. Sker det, stop­per de blå-gu­les fald på fem­te­plad­sen. To plad­ser fra må­let om me­dal­jer.

FCN (hjem­me), Ho­bro (ude), Es­b­jerg (ude), AGF (hjem­me)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.