Mi­chel­sen kun­ne godt va­e­re et bud i Ran­ders

BT - - SPORTEN -

VI SÅ I af­tes i Ran­ders to hold, der me­get snart skal have nye ch­eftra­e­ne­re. Det er me­get af­gø­ren­de be­slut­nin­ger, der skal tra­ef­fes i de to klub­ber. Ran­ders har lagt et godt fun­da­ment og har spil­le­re til det sy­stem og den stil, som hol­det har for­fulgt over en la­en­ge­re pe­ri­o­de med Co­lin Todd, som har gjort et godt og flot ar­bej­de. Ran­ders har pra­este­ret op til sit ni­veau og og­så over ni­veau i pe­ri­o­der. Det vil gi­ve me­ning, om den nye tra­e­ner skal fin­des blandt folk, der har af­sa­et i en 4-4-2-for­ma­tion, hvor der må­ske er plads til lidt fle­re facet­ter, end det helt klas­si­ske bri­ti­ske set up, man nu har haft i man­ge år. SØNDERJYSKES JAKOB MI­CHEL­SEN na­ev­nes om­kring Ran­ders-job­bet. Jeg har stor per­son­lig sym­pa­ti for ham og stor respekt for det, han har la­vet i Søn­derjy­ske, og det kun­ne godt bli­ve ham, me­ner jeg.

Men Ran­ders er no­get helt an­det end Søn­derjy­ske, hvor man na­e­sten kun kan over­ra­ske. Ran­ders er en etab­le­ret klub, som ik­ke vil va­e­re til­freds med ba­re at over­le­ve, og hvor det vil va­e­re en stor skuf­fel­se at va­e­re uden for top seks.

Det er ik­ke sagt for at ta­le Jakob Mi­chel­sen ned. Han kun­ne godt va­e­re en god mu­lig­hed, men det vil va­e­re me­re sik­kert for Ran­ders, hvis man kan ta­ge en tra­e­ner, der tid­li­ge­re har haft hold, som man hav­de for­vent­nin­ger til. Omvendt vil der va­e­re en frisk­hed og et mod over at prø­ve med en tra­e­ner som Jakob Mi­chel­sen – el­ler må­ske en Bo Hen­rik­sen – som beg­ge på ener­gi og gejst har va­e­ret i stand til at le­ve­re pla­ce­rin­ger ud over det for­ven­te­de.

Kan man få Lars Ol­sen vil det va­e­re et scoop. De kan man nok na­ep­pe. Det vil nok sna­re­re va­e­re Brønd­by, der alt­så og­så er ude og le­de. JEG HAR FØR sagt, at Lars Ol­sen for mig vil­le va­e­re man­den, jeg gik ef­ter, hvis jeg var i Brønd­by. Han er et stort navn, har flot­te me­rit­ter, ken­der klub­ben, har en na­tur­lig au­to­ri­tet og har tid­li­ge­re va­e­ret suc­ces­fuld i Dan­mark.

På det ge­ne­rel­le plan skal Brønd­by have en tra­e­ner, der er i stand til at va­e­re i en klub med sto­re for­vent­nin­ger og pres på.

Det er vil­kår, der føl­ger med de go­de mu­lig­he­der, der er i Brønd­by. Jeg ved godt, at man har pra­e­sen­te­ret en ny stra­te­gi for ny­lig, der ik­ke ta­ler om mester­ska­ber, men om tå­l­mo­dig­hed, men sam­ti­dig sag­de man fra le­del­sens si­de og­så, at man sta­dig for­ven­ter at have liga­ens tred­je­stør­ste bud­get. Så er det selv­føl­ge­lig målsa­et­nin­gen, at man mindst le­ver op til den øko­no­mi­ske kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion. Hvis man ik­ke gør det, un­der­pra­este­rer en­ten tra­e­ne­ren el­ler spil­ler­ne i for­hold til det, som de bur­de kun­ne.

Det pres skal en ny tra­e­ner kun­ne hånd­te­re. Brønd­by kra­e­ver en tra­e­ner, der er på en vis hyl­de rent le­der­ma­es­sigt. Der vil va­e­re man­ge, der me­ner no­get om det, der gø­res, man skal kun­ne le­ve­re va­ren og lø­se den dag­li­ge om­gang med pres­se, spil­le­re og klub­folk.

Det kan Lars Ol­sen. KAN ET AN­DET dansk em­ne, Mor­ten Wieg­horst, og­så kan det? Det har vi sta­dig til go­de at se med helt sam­me over­be­vis­ning som hos Lars Ol­sen. Hans tid i AGF var pra­e­get af, at det var et år i 1. di­vi­sion, hvor re­sul­ta­ter­ne ale­ne i det lan­ge løb god­kend­te det før­ste år, men hvor et dår­ligt in­ter­nt kli­ma og skuf­fen­de re­sul­ta­ter gjor­de, at han ik­ke holdt så la­en­ge, da man kom op i Su­per­liga­en. Men Wieg­horst har som tra­e­ner i AGF prø­vet at va­e­re tra­e­ner på hø­je­ste ni­veau i for­hold til for­vent­nin­ger bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt. Det kla­re­de han vel ud­ma­er­ket. Han har og­så en flot kar­ri­e­re. Han vil godt kun­ne va­e­re i stand til at hånd­te­re et så­dant job. KUN­NE DET OG­SÅ va­e­re suc­ces­ful­de Jakob Mi­chel­sen her? Igen uden at ned­vur­de­re det fan­ta­sti­ske ar­bej­de han la­ver i Søn­derjy­ske, så vil jeg si­ge, at det er et end­nu stør­re sats, end det vil va­e­re for Ran­ders. Det er ba­re en helt an­den op­ga­ve og en helt an­den klub, end det han har kendt. Der vil va­e­re nog­le ube­kend­te, en usik­ker­hed og en skep­sis, som man i hvert fald skal have mo­det til at stå ved. PE­TER SØ­REN­SEN, BTs FODBOLDEKSPERT STO­RE BE­SLUT­NIN­GER De sto­re spørgs­måls­tegn ho­ber sig op om­kring Brønd­by netop i dis­se da­ge. Men sva­re­ne er og­så på trap­per­ne. In­den for få da­ge ved vi al­le, hvem Brønd­bys na­e­ste tra­e­ner bli­ver – og in­den for få uger ved vi, om lands­holds­kap­ta­jn Da­ni­el Ag­ger fort­sa­et­ter kar­ri­e­ren. Li­ge nu ved vi kun, at en af Brønd­bys stør­ste pro­fi­ler no­gen­sin­de stop­per i klub­ben om få uger.

Men me­re om det se­ne­re. Først Brønd­bys tra­e­nerj­agt. Det er et spørgsmål om da­ge el­ler end­da ti­mer, in­den den per­ma­nen­te af­lø­ser for Tho­mas Frank kan pra­e­sen­te­res. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger mang­ler kun un­der­skrif­ten, in­den en ny mand ta­ger plads i tra­e­ner­sa­e­det på Brønd­by Sta­dion.

»Den de­tal­je sy­nes jeg ik­ke, vi be­hø­ver de­le. Men hvis vo­res for­mand for to da­ge si­den sag­de, vi

»Det er mu­ligt. Men vi vil hel­le­re gø­re tin­ge­ne rig­tigt, end vi vil gø­re dem hur­tigt.«

»Det har ik­ke mo­ret mig. Det er pra­e­mis­sen, og vi er me­get tak­nem­me­li­ge for, at der er så me­get in­ter­es­se. Og når så man­ge ger­ne vil in­ter­es­se­re sig for det sam­me og ger­ne vil kom­me først, bli­ver der ta­get man­ge chan­cer.« Vig­tig vi­den om Ag­ger

»Li­ge så me­get el­ler lidt som dig. Jeg ved, vi ven­der det hyp­pigt for at få en må­ling på, hvor­dan det ser ud med krop­pen. I ac­cep­ten af at det er no­get med, hvor me­get krop­pen kan hol­de til, er det vig­tig vi­den, vi får i de her uger, hvor vi spil­ler man­ge kam­pe.« »Ja. Han skal va­e­re sik­ker på, at han kan hol­de til det – og det skal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.