Tik-tak

BT - - SPORTEN -

reg­ne­de med, det skul­le va­e­re i den her uge, har jeg ik­ke tid til at ven­te med så man­ge ting. Men jeg har la­ert af er­fa­ring, at man ik­ke kan sa­el­ge skind, før man har skudt en bjørn,« ly­der sva­ret fra Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, til BT. vi jo egent­lig og­så. Der er in­gen af os, der er ude ef­ter et sce­na­rie, hvor han hum­per sig igen­nem og kun spil­ler halv­de­len af kam­pe­ne.« El­man­der er fa­er­dig Mens der fort­sat er spørgs­måls­tegn ud for tra­e­ner­navn og Da­ni­el Ag­ger, kan der nu sa­et­tes ud­råb­s­tegn ud for et an­det stort navn. Jo­han El­man­der er en­de­gyl­digt fa­er­dig i Brønd­by. Det un­der­stre­ger Tro­els Bech nu.

»Den er luk­ket. Hans agent har og­så meldt ud, at han kig­ger ef­ter no­get an­det, og vi for­ven­ter, han stop­per her. Vi kom­mer til at gi­ve en fa­el­les ud­mel­ding om det in­den alt for la­en­ge,« slut­ter sport­s­di­rek­tø­ren.

De går en spa­en­den­de tid i mø­de i Brønd­by, der og­så rent sport­s­ligt kan ven­te svar in­den for de na­er­me­ste da­ge og uger. Med gårs­da­gens sejr i Ran­ders er klub­ben igen in­de i var­men om­kring Su­per­liga­ens tred­je­plads og mu­lig­he­den for et eu­ro­pa­ei­sk even­tyr. Der er in­gen af os, der er ude ef­ter et sce­na­rie, hvor han hum­per sig igen­nem og kun spil­ler halv­de­len af kam­pe­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.