Den nye Alonso

BT - - SPORTEN -

HVOR GOD ER Ke­vin Magnus­sens chan­ce for at bli­ve hos Re­nault? Det er ik­ke for tid­ligt at stil­le spørgs­må­let, for bag kulis­ser­ne er kam­pen om For­mel 1-sa­e­der­ne i 2017 al­le­re­de i gang. At Max Ver­stap­pen og Da­ni­il Kvy­at har byt­tet plads hos Red Bull og Toro Ros­so har ik­ke så me­get med rus­se­rens ke­mi­ka­ze­kør­sel at gø­re – det hand­ler me­re om, at Red Bull vil­le ’lang­tids-lå­se’ Ver­stap­pen, in­den Mer­ce­des el­ler Fer­ra­ri kun­ne snup­pe den hol­land­ske te­e­na­ger. HOS RE­NAULT HAR man en lang­sig­tet plan. ’Vi fo­ku­se­rer al­le­re­de på 2018 og 19,’ sag­de team­chef Fre­de­ric Vas­seur i sidste uge til den of­fi­ci­el­le For­mel 1-web­s­i­te. ’Vi skal fin­de ver­dens­meste­ren 2019 – ik­ke ham fra 2010. Hvis man ser til­ba­ge, er al­le de sto­re suc­ces-hi­sto­ri­er i For­mel 1 ba­se­ret på kø­re­re: Fer­nan­do Alonso og Re­nault, Mi­cha­el Schu­ma­cher og Fer­ra­ri, Se­ba­sti­an Vet­tel og Red Bull. Vi skal byg­ge tea­met op om­kring kø­rer­ne.’

La­eg ma­er­ke til, at Vas­seur na­ev­ner Alonso før al­le an­dre. Spa­ni­e­ren, der i 2005-06 vandt Re­naults hidtil ene­ste VM-tit­ler, er sta­dig uhy­re po­pu­la­er i tea­met. Jeg har la­en­ge hørt ryg­ter om, at Re­nault vil have Alonso til­ba­ge, men jeg tror ik­ke på idéen. For det før­ste har Alonso si­den de gla­de Re­nault-da­ge for 10 år si­den med us­vi­ge­lig sik­ker­hed valgt de for­ker­te teams på de for­ker­te tids­punk­ter. Der­for vil han i kar­ri­e­rens ef­ter­år na­ep­pe ka­ste sig ud i end­nu et chan­ce­pra­e­get skift til et Re­nault-team, der sta­dig er un­der genop­byg­ning. Og for det an­det fyl­der Alonso 35 år om et par må­ne­der – han er der­med de­fi­ni­tivt ik­ke man­den, Re­nault kan op­byg­ge hol­dets For­mel 1-frem­tid om­kring. Der­for er Vas­seurs op­ga­ve at fin­de en ’ny Fer­nan­do Alonso.’

De øv­ri­ge etab­le­re­de stjer­ner er en­ten bun­det af lang­tids­kon­trak­ter med de­res nu­va­e­ren­de teams (Vet­tel, Ha­milt­on) el­ler vil va­e­re for gam­le (Räik­kö­nen, But­ton, Mas­sa) til at vin­de det 2019-ver­dens­mester­skab, Vas­seur drøm­mer om. DE BED­STE AF de un­ge kø­re­re (Ver­stap­pen, Sainz, We­hr­le­in, Van­do­or­ne) er bun­det af lang­tids­kon­trak­ter. Og den sto­re mel­lem­grup­pe med nav­ne som for ek­sem­pel Hül­ken­berg, Pe­rez, Grosje­an og Bot­tas vir­ker hel­ler ik­ke som den op­lag­te løs­ning til Re­naults lang­tid­sam­bi­tio­ner.

Så er der Re­naults un­ge, uprø­ve­de re­ser­ve­kø­rer, Este­ban Ocon. Ham kun­ne man må­ske byg­ge en frem­tid op om­kring, men han er of­fi­ci­elt ’ejet’ af Mer­ce­des. Til dag­lig kører den 19-åri­ge fransk­mand for ty­sker­ne i stan­dard­vogns-se­ri­en DTM, og hans ind­vik­le­de kon­trakt­for­hold un­der­stre­ges af, at han i na­e­ste uge te­ster For­mel 1 i Bar­ce­lo­na for Re­nault tirs­dag – og da­gen ef­ter for Mer­ce­des. Det er en uhold­bar si­tu­a­tion for al­le par­ter, for ef­ter­hån­den som Re­nault for­bed­rer sig, bli­ver hol­det en trus­sel for Mer­ce­des – og så kan Ocon med sit dob­beltjob ta­ge hem­me­lig­he­der med fra det ene team til det an­det. Groft sagt: Hvis Ocon vir­ke­lig er så god, som man­ge reg­ner med, be­hol­der Mer­ce­des ham. Hvis han ik­ke le­ver op til ty­sker­nes for­vent­nin­ger, er han na­ep­pe man­den, Re­nault kan sat­se hol­dets For­mel 1-frem­tid på. JEG TROR, FRE­DE­RIC Vas­seur og Re­nault al­le­re­de HAR fun­det de­res nye Fer­nan­do Alonso. Han hed­der Ke­vin Magnus­sen, er i dag 23 år og vil i 2019 va­e­re bå­de er­fa­ren og ung nok til at fø­re Re­nault helt til tops.

Så her kom­mer sva­ret på mit ind­le­den­de spørgsmål: Ke­vin Magnus­sens chan­cer for at bli­ve hos Re­nault i 2017 er rig­tig go­de! Jeg tror, Fre­de­ric Vas­seur og Re­nault al­le­re­de HAR fun­det de­res nye Fer­nan­do Alonso. Han hed­der Ke­vin Magnus­sen, er i dag 23 år og vil i 2019 va­e­re bå­de er­fa­ren og ung nok til at fø­re Re­nault helt til tops PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.