’Du må spør­ge en an­den’

BT - - SPORTEN -

PRES sva­re­de Ke­vin Magnus­sen i går un­der in­ter­view­se­an­cen i tea­mets for­plej­ning­s­telt ved ba­nen i Bar­ce­lo­na. Ved det ik­ke der skal en ny mand i bi­len, hå­ber jeg, at det bli­ver den bed­ste af dem,« sag­de Ke­vin Magnus­sen og fort­sat­te:

»Jeg fø­ler mig ik­ke me­re pres­set på grund af dem. For­mel 1 er jo ba­re ge­ne­relt et sted, hvor der er me­get pres på. Så det er ik­ke et ek­stra pres, at der er fre­dags­kø­re­re. Det er ik­ke kun dem, der er pres fra. Man ved al­drig rig­tigt, hvad der kan ske i frem­ti­den, så det hand­ler om at fo­ku­se­re på sig selv og gø­re sit bed­ste og mak­si­me­re alt det, man selv gør,« lød det af­slut­nings­vis fra Ke­vin Magnus­sen. Re­la­tivt sik­ker Dan­ske­ren la­der da og­så til at have op­nå­et en re­la­tivt sik­ker plads in­ter­nt i kø­rer­hie­rar­ki­et, hvor han har vist sig be­ty­de­ligt hur­ti­ge­re end bri­ten Jo­ly­on Pal­mer. Og Pal­mer måt­te mod­sat Magnus­sen sva­re på spørgsmål om sin jobsik­ker­hed.

»Jeg er li­geg­lad, og jeg fort­sa­et­ter ba­re med at gø­re mit ar­bej­de,« sva­re­de Jo­ly­on Pal­mer fle­re gan­ge på jour­na­li­ster­nes spørgsmål.

Imens kun­ne Ke­vin Magnus­sen sam­men med sin per­son­li­ge tra­e­ner Tho­mas Jør­gen­sen ny­de et par ro­li­ge tu­re ned gen­nem pit­ten un­der Bar­ce­lo­nas var­me sol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.