20 år er laa

BT - - SPORTEN -

Det mis­se­de mester­skab En blan­ding af be­gej­string og bit­ter­hed med tryk på det sidste. Så­dan vil Newcast­le-fans se til­ba­ge på sa­e­so­nen 1995/96, der blev den bed­ste si­den klub­bens se­ne­ste mester­skab i 1927(!). Men slut­te­de hjer­teska­e­ren­de. Tank­cen­ter­forward Les Fer­di­nand brug­te skif­te­vis lå­get og tor­den­støv­len til at høv­le bol­de i kas­sen, mens ve­te­ra­nen Pe­ter Beards­ley lun­te­de rundt med play­mo­bil-fri­su­ren og stod for kre­a­ti­vi­te­ten. Med ma­na­ger Ke­vin Ke­e­gan på tra­e­ner­ba­en­ken. I ja­nu­ar ’96 før­te su­ve­ra­e­ne Newcast­le liga­en med 12 po­int, men så gik det galt. Pe­ter Sch­mei­chel og Man­che­ster Uni­ted ram­te for­men, mens Newcast­le gjor­de det mod­sat­te. Og så måt­te ’The Mag­pies’ hå­be, at Man­che­ster Uni­ted vil­le snub­le på sidste spil­le­dag mod Mid­dles­brough, mens de selv vandt over Tot­ten­ham. Beg­ge de­le kik­se­de, og så end­te de i tå­rer over et for­spildt en­gelsk mester­skab. Fy­rings­fe­sten Glem det aar­hu­si­an­ske ga­le­hus. Si­den Ke­vin Ke­e­gans fe­måri­ge re­ge­rings­tid fra 19921997 er ma­na­ger­kon­to­ret ble­vet ryd­det i ti­de og uti­de. Tå­l­mo­dig­hed? Nej tak. Ik­ke i Newcast­le. I 1997 blev af­lø­ste den ene Li­ver­pool-le­gen­de den an­den, da Ken­ny Dalg­lish tog over fra Ke­e­gan midt i sa­e­so­nen. Han sik­re­de en an­den­plads sam­me år, men så sit hold en­de på en 13. plads året ef­ter. Kort ef­ter blev han spar­ket ud, og så kom der fart i tra­e­n­er­kar­ru­sel­len, der fik del­ta­gel­se af Ruud Gul­lit og Ste­ve Clar­ke de føl­gen­de år. Si­den fulg­te fem års sta­bi­li­tet un­der Sir Bob­by Rob­son, der sik­re­de Cham­pions Le­ague-del­ta­gel­ser, in­den kar­ru­sel­len fik end­nu et vold­somt skub. Fra 2004-2016 er ma­na­ger­po­sten skif­tet ud yder­li­ge­re 15(!) gan­ge EN FALDEN KA­EM­PE Alan Shea­rer Newcast­le var på den an­den en­de, da klub­ben før 96/97-sa­e­son kun­ne pra­e­sen­te­re de se­ne­ste to sa­e­so­ners Pre­mi­er Le­agu­et­op­sco­rer. Alan Shea­rer hav­de i 1995 ført Bla­ck­burn til et sen­sa­tio­nelt mester­skab og gjor­de kun be­gej­strin­gen stør­re, da han ef­ter sit re­kord­s­kif­te for 15 mil­li­o­ner pund ud­tal­te, at han hav­de valgt sin barn­dom­s­klub for­an Man­che­ster Uni­ted. Han blev en bra­gen­de suc­ces fra dag et. Sig­na­tur­fejrin­gen med den strak­te arm i vej­ret kun­ne op­le­ves kamp ef­ter kamp og sik­re­de Alan Shea­rer top­sco­rer­pri­sen i Pre­mi­er Le­ague for tred­je år i tra­ek, da Newcast­le blev to­er i liga­en for an­det år i tra­ek. Si­den fulg­te et par slø­je år i liga­en in­klu­si­ve to tab­te FA Cup-fi­na­ler, in­den Newcast­le med Shea­rer som det far­lig­ste vå­ben hø­ste­de pla­ce­rin­ger i top fi­re og Cham­pions Le­ague-del­ta­gel­se. Alan Shea­rer score­de i alt 206 mål for Newcast­le i 406 kam­pe på tva­ers af tur­ne­rin­ger. Stjer­ne­pa­ra­den De se­ne­ste år har sving­dø­ren va­e­ret flit­tigt brugt af ukend­te fransk­ma­end med tvivl­s­om kva­li­tet. Men de se­ne­ste 20 år har og­så budt på en pa­ra­de af pro­fi­le­re­de top­spil­le­re i den ze­bra­stri­be­de tri­kot. Her er et ud­pluk: Pe­ter Beards­ley, David Gi­no­la, Gary Spe­ed, Mi­cha­el Owen, Shay Gi­ven, Phi­lip­pe Al­bert, Alan Shea­rer, Les Fer­di­nand, Fausti­no Aspril­la, Nol­ber­to So­la­no, Jo­hn Bar­nes, Ni­cky Butt, Alan Smith og David Bat­ty. Ha­det til eje­ren At der her­sker ka­os i Newcast­le fal­der i høj grad til­ba­ge på klub­bens ejer Mi­ke As­hley. I 2007 over­tog den sten­ri­ge for­ret­nings­mand ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i klub­ben, men det skul­le han nok al­drig have gjort. Hver­ken i hans eg­ne el­ler fan­se­nes øj­ne. Et bit­tert brud med det til­ba­ge­vend­te klu­bi­kon Ke­vin Ke­e­gan, den ef­ter­føl­gen­de nedryk­ning i 2009 og se­ne­re fy­rin­gen af til­ba­ge­vend­te Chris Hugh­ton er blandt de ha­en­del­ser, der har vendt fan­se­ne mod den upo­pu­la­e­re klu­be­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.