Aaan­ng tid

BT - - SPORTEN -

Op­tu­ren Det kom som et chok, da Chris Hugh­ton ef­ter op­ryk­nin­gen til Pre­mi­er Le­ague i de­cem­ber 2010 blev ver­fet va­ek og er­stat­tet af Alan Par­dew. Fan­se­ne ra­se­de, men de fik hur­tigt no­get at gla­e­de sig over. For un­der Alan Par­dew kom den la­en­ge ven­te­de op­tur, der un­der­vejs bød på et af Pre­mi­er Le­ague-hi­sto­ri­ens vil­de­ste co­me­ba­cks no­gen­sin­de. Bag­ud 0-4 mod Ar­se­nal score­de Newcast­le fi­re gan­ge i an­den halv­leg og sik­re­de der­med vild ekst­a­se på St. Ja­mes’ Park. Sa­e­so­nen end­te med en 12. plads og året ef­ter en fem­te­plads og kva­li­fi­ka­tion til Eu­ro­pa Le­ague, der gav Alan Par­dew ha­e­de­ren som årets ma­na­ger i Pre­mi­er Le­ague. Nedryk­nin­gen Ned­t­u­ren var to­tal, da Newcast­le i maj 2009 måt­te se nedryk­nin­gen i øj­ne­ne. For før­ste gang si­den klub­ben lan­de­de i Pre­mi­er Le­ague i 1993. Det star­te­de med Ke­vin Ke­e­gans over­ra­sken­de aftra­e­del­se som føl­ge af util­freds­hed med le­del­sens ind­blan­ding i hans trans­fer­pla­ner. Det skab­te en ka­o­tisk sa­e­son­start, som hver­ken Chris Hugh­ton el­ler Joe Kin­ne­ar kun­ne ven­de. I et for­søg på en fe­ber­red­ning blev hel­ten Alan Shea­rer hy­ret ind. Men ak. Klubleg­en­den end­te iro­nisk nok med at fø­re Newcast­le ned i Cham­pions­hip. Par­dews far­vel Selvom Alan Par­dew un­der­vejs un­der­skrev en ot­te-årig kon­trakt, va­re­de ka­er­lig­he­den ik­ke ved. 2013 blev en dans med nedryk­nings­stre­gen, og selvom ka­ta­stro­fen blev af­va­er­get var fan­se­nes mod­stand mod Alan Par­dew og Mi­ke As­hley mas­siv. Til sa­e­so­nens sidste hjem­me­kamp le­ve­de til­ha­en­ger­ne en re­gu­la­er sma­e­de­kampag­ne mod duo­en. Et halvt år ef­ter hav­de Alan Par­dew få­et nok. Om­kring nytår skif­te­de han til Crystal Pa­la­ce og blev er­stat­tet af Jo­hn Car­ver. Ne­de igen Jo­hn Car­ver af­va­er­ge­de Newcast­le for nedryk­nin­gen i 2015, men måt­te til den nye sa­e­son vi­ge plad­sen for den tid­li­ge­re en­gel­ske land­stra­e­ner Ste­ve McLa­ren. Spil­le­re som Ge­or­gi­nio Wi­j­nal­dum og Alek­s­an­dar Mi­tro­vić blev hen­tet ind, men da sej­ren ude­blev i sa­e­so­nens før­ste ot­te liga­kam­pe, blev det fra start en over­le­vel­ses­kamp for Ste­ve McLa­ren og Newcast­le. Det blev en mas­siv ned­t­ur, som end ik­ke Ra­fa­el Be­ni­tez kun­ne stop­pe, da han er­stat­te­de McLa­ren i marts. Da ae­r­ke­ri­va­len Sun­der­land ons­dag be­sej­re­de Ever­ton, blev hå­bet sluk­ket. Newcast­le ry­ger igen ud af Pre­mi­er Le­ague. Hvad nu? Med ind­køb for 80 mil­li­o­ner pund i den­ne sa­e­son er Newcast­le det dy­re­ste hold no­gen­sin­de, der ryk­ker ud af Pre­mi­er Le­ague. Det ri­mer ik­ke på an­den klas­se. Nu ven­ter en ud­rens­ning af spil­le­re, der me­get vel kan in­klu­de­re nav­ne som Jonjo Shel­vey, Gi­ni Wi­j­nal­dum, Pa­piss Cis­se, Ja­ck Col­ba­ck, Mous­sa Sis­so­ko, Daryl Jan­maat. Og hvad med ma­na­ger Ra­fa­el Be­ni­tez? For et halvt år si­den stod han i spid­sen for Re­al Madrid. Er han klar til at mø­de Ro­t­her­ham i den kom­men­de sa­e­son?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.