Ører­ne i mas

BT - - SPORTEN -

BT I MOSKVA en tur fra asken til il­den. Med to ud­vis­nin­ger i lø­bet af kam­pens før­ste 11 mi­nut­ter fik Mar­kus Laurid­sen alt an­det end den start, han hav­de øn­sket sig. Si­mon Ni­el­sen hav­de nok og­så drømt om en lidt an­den en­tré i tur­ne­rin­gen end at skul­le hen­te puck­en ud af eget net tre gan­ge – og før­ste gang al­le­re­de ef­ter to et halvt mi­nut.

I af­tes så vi en rus­sisk ma­ski­ne, der må­ske li­ge skul­le be­vi­se, at man alt­så og­så godt kan spil­le is­ho­ck­ey uden frel­se­ren Ale­xan­der Ove­chkin, der har meldt sin an­komst ef­ter exit fra NHL-slut­spil­let. Rus­ser­ne vir­ke­de he­le vej­en rundt stør­re og sta­er­ke­re, og det føl­tes og­så langt hen ad vej­en, som om der ba­re var fle­re af dem på isen – og­så når dan­sker­ne ik­ke hav­de en mand i ud­vis­nings­bok­sen.

Halvvejs i kam­pen fik Jan­nik Han­sen dog re­du­ce­ret til 1-3, men det skul­le han al­drig have gjort. Det fik den rus­si­ske ma­ski­ne til at skrue op for tem­po­et igen, og i lø­bet af tre mi­nut­ter var fø­rin­gen op­pe på 6-1.

Det blev og­så 7-1, 8-1, 9-1 og 10-1. Og der­med var det stør­ste dan­ske ne­der­lag til Rusland ved A-VM en re­a­li­tet. Se­ne­st Dan­mark røg ind i så stor en lus­sing var i 2007, hvor Rusland vandt 9-1 i – ja, Moskva.

»De var ba­re me­get bedre end os til det he­le. Vi spil­le­de me­get box­play, og de er sinds­sygt dyg­ti­ge i po­wer­play. Vi får slet ik­ke luk­ket det ned, og sam­ti­dig er de ef­fek­ti­ve i dag. De var ba­re go­de,« sag­de Fre­de­rik Storm og fort­sat­te:

»De føl­te nok, at tin­ge­ne be­gynd­te at spil­le for dem, og så har det en selv­for­sta­er­ken­de ef­fekt. De blev ba­re bedre og bedre, som kam­pen skred frem, og vi for­må­e­de ik­ke at få luk­ket ned for det. Vi skal prø­ve at glem­me det så hur­tigt som mu­ligt. Vi ved, vi kan spil­le me­get bedre, end vi gjor­de, og vi har spil­let nog­le go­de kam­pe tid­li­ge­re. Vi skal prø­ve at fin­de til­ba­ge til det spil igen.« Kap­ta­jn Mor­ten Gre­en var enig: »Vi ta­ber pucke op gen­nem midtzo­nen, og så fly­ver de ba­re rent igen­nem os. De gan­ge, de ik­ke la­ver mål, hav­ner vi bag­ef­ter og ta­ger ud­vis­nin­ger, og så er kar­ru­sel­len i gang. I tred­je pe­ri­o­de vil man na­e­sten ba­re ger­ne have, at kam­pen skal slut­te. Vi kun­ne se, at de syn­tes, det var ski­de sjovt. Jeg hav­de ik­ke tid til at ta­en­ke på i mor­gen (i af­ten, red.). Jeg hav­de ri­ge­ligt at se til. De var ba­re et par klas­ser bedre.« In­gen per­fekt op­takt Det var langt fra den per­fek­te op­takt til af­te­nens nøg­le­kamp mod Let­land, men det er nu en­gang de la­ve­re ran­ge­re­de holds lod med et pres­set pro­gram. De dan­ske spil­le­re må for­sø­ge at ryste øre­ta­e­ven af sig og fin­de no­get af den selv­til­lid, man fik i de før­ste kam­pe, frem fra kuf­fer­ten.

Dan­mark og Let­land har mødt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.