EB over­ve­jer at an­ke

BT - - NYHEDER -

fejl­og­fak­ta@bt.dk PRINCIPSAG Ef­ter by­ret­tens dom mod Ek­stra Bla­det i for­bin­del­se med da­ek­nin­gen af Ed­dy Lopez og Sø­ren Lyng­b­jørns gid­sel­tag­ning vil avi­sens che­fre­dak­tør Poul Mad­sen nu ta­ge et par da­ges be­ta­enk­nings­tid. »Dom­men in­de­hol­der nog­le pra­e­mis­ser, som vi sim­pelt­hen er nødt til at kig­ge på i hen­sy­net til dansk pres­se fremad­ret­tet. Der er jeg nødt til at ta­ge et par da­ges be­ta­enk­nings­tid,« sag­de Poul Mad­sen på et pres­se­mø­de i går.

Kø­ben­havns By­ret har i sin dom vur­de­ret, at avi­sen kun­ne have da­ek­ket gid­sel­tag­nin­gen uden at bru­ge bil­le­der af de to dan­ske sø­ma­end, mens de var i fan­gen­skab.

»Dom­men si­ger, at vi kun­ne have gjort det uden at brin­ge bil­le­der­ne af Sø­ren og Ed­dy, og det er jeg sim­pelt­hen ik­ke enig i,« si­ger Poul Mad­sen.

Han me­ner, at dom­men er så en­ty­dig i pres­sens brug af bil­le­der af gids­ler, at det kan kom­me til at hin­dre da­ek­ning af an­dre sa­ger.

Iføl­ge Poul Mad­sen har avi­sen og­så for­søgt at kom­me Ed­dy Lopez og Sø­ren Lyng­holm i mø­de og til­budt dem 75.000 kro­ner hver. Det har de ik­ke øn­sket at ta­ge imod, for­kla­rer Poul Mad­sen.

BT hø­rer al­tid ger­ne fra la­e­ser­ne - vi be­stra­e­ber os på at und­gå fejl, men skul­le det ske, er vi gla­de for at bli­ve gjort op­ma­er­k­som på det. Hen­ven­del­se: Vi ret­ter fejl på si­de 2 i avi­sen og på bt.dk/ret­ter. Her brin­ger vi og­så Ber­ling­s­ke Me­di­as eti­ske reg­ler og BTs ken­del­ser fra Pres­se­na­ev­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.