’Gu­le’ ta­en­der ko­ster dan­sker­ne mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

TANDPLEJE har oven i kø­bet få­et en sam­let ek­stra reg­ning på 181 mil­li­o­ner kro­ner.

Si­den den nye ord­ning trå­d­te i kraft, har 80 pro­cent af de bor­ge­re, der har va­e­ret til tand­la­e­gen, få­et til­delt en­ten den gu­le el­ler rø­de far­ve, som be­ty­der, at man har ak­tiv syg­dom i ta­en­der­ne.

Er man i den gu­le el­ler rø­de ka­te­go­ri, kan man op­nå til­skud til ek­sem­pel­vis tan­drens­ning fle­re gan­ge om året, hvis tand­la­e­gen skøn­ner, at det er nød­ven­digt.

Sam­ti­dig er kun 11,7 pro­cent rø­get over i den grøn­ne ka­te­go­ri, hvor man kun kan få til­skud til én tan­drens­ning og un­der­sø­gel­se om året. Ni pro­cent er end­nu ik­ke ble­vet til­delt en far­ve. Sund­heds­sty­rel­sen er over­ra­sket At så man­ge er hav­net i den gu­le og rø­de ka­te­go­ri, kom­mer i den grad bag på Sund­heds­sty­rel­sen, der el­lers selv sø­sat­te ord­nin­gen i april 2015. Her me­ner man gan­ske en­kelt ik­ke, at de dan­ske tand­la­e­ger har va­e­ret de­res op­ga­ve vok­sen.

»Vi har ik­ke haft en pra­e­cis for­vent­ning om, hvor man­ge der vil­le kom­me i rød, gul, grøn ka­te­go­ri. Vi er dog over­ra­ske­de over, at stør­ste­delen af pa­tien­ter­ne er kom­met i rød og gul ka­te­go­ri, det me­ner vi ik­ke, der er fag­ligt be­la­eg for,« skri­ver en­heds­chef i Sund­heds­sty­rel­sen He­le­ne Probst i en mail til BT. Tan­drens­ning er eks­plo­de­ret Si­den 2015, hvor den nye far­ve-ord­ning blev ind­ført, er an­tal­let er tan­drens­nin­ger ste­get mar­kant i for­hold til året før, vi­ser Dan­ske Re­gio­ners tal.

Selvom in­ten­tio­nen var, at folk med ra­ske ta­en­der skul­le slip­pe for unød­ven­di­ge be­søg hos tand­la­e­gen, steg an­tal­let af tan­drens­nin­ger al­li­ge­vel med 28 pro­cent i kølvan­det på den nye ord­ning.

Iføl­ge Dan­ske Re­gio­ner har den­ne stig­ning be­ty­det en ek­stra reg­ning til de dan­ske tand­la­e­ge­pa­tien­ter på 143 mil­li­o­ner.

Hos For­bru­ger­rå­det ser man med be­kym­re­de øj­ne på ud­vik­lin­gen. Or­ga­ni­sa­tio­nen op­for­drer til, at der bli­ver holdt vå­gent øje med, at de dan­ske tand­la­e­ger ik­ke mis­bru­ger ord­nin­gen til at tje­ne fle­re pen­ge frem for at kon­cen­tre­re sig om dan­sker­nes tands­und­hed.

»Vi op­for­drer Sund­heds­sty­rel­sen til at hol­de øje med det­te om­rå­de. Det er vig­tigt, at vi som for­bru­ge­re kun kom­mer til tand­la­e­ge, når vo­res ta­en­der har be­hov for det – og ik­ke af an­dre grun­de,« ly­der det fra sund­heds­po­li­tisk se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i for­bru­ger­rå­det Si­ne Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.