DF si­ger blankt nej til at sløj­fe grøn check

BT - - NYHEDER -

Det kan I godt glem­me alt om. Så klar er be­ske­den fra Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, til Dansk In­du­stri, der over for Ber­ling­s­ke har fo­re­slå­et at af­skaf­fe den grøn­ne check.

Det skal ef­ter er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­nens me­ning va­e­re med til at fi­nan­si­e­re, at re­ge­rin­gen har be­slut­tet at skrot­te den så­kald­te PSO-af­gift, der er en af­gift på ener­gi.

For selv om re­ge­rin­gen i sam­me om­ba­e­ring plan­la­eg­ger at dros­le ned for den grøn­ne om­stil­ling, blandt an­det ved at drop­pe pla­ner­ne om en stri­be kyst­na­e­re havvind­møl­ler, så re­ste­rer der sta­dig en reg­ning på hen­ved 60 mil­li­ar­der kro­ner over ti år.

Men den reg­ning må re­ge­rin­gen be­ta­le på en an­den må­de, me­ner DF.

»Det er en us­a­ed­van­ligt usym­pa­tisk idé, nog­le har få­et der. Den grøn­ne check er i vir­ke­lig­he­den et skat­te­fradrag må­l­ret­tet folk med la­ve ind­kom­ster,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

»Det vil i vir­ke­lig­he­den si­ge at la­de skat­ter­ne sti­ge for dem med de la­ve­ste ind­kom­ster for at fi­nan­si­e­re en af­gifts­let­tel­se og­så for dem med de hø­je­ste. Det sy­nes jeg, er ret usym­pa­tisk.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.