For sen be­hand­ling for urin- og pro­sta­ta­kra­eft

BT - - NYHEDER -

af­de­ling på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Mi­cha­el Bor­re. Han kal­der for­løb­s­ti­der­ne en umu­lig op­ga­ve.

»Der er i blandt an­det uro­lo­gi­en ik­ke til­stra­ek­ke­li­ge res­sour­cer til at løf­te den på­lag­te op­ga­ve, og det har der i vir­ke­lig­he­den al­drig va­e­ret. Og pro­ble­met bli­ver med ti­den desva­er­re blot va­er­re, for­di an­tal­let af pa­tien­ter ta­ger vold­somt til,« si­ger Mi­cha­el Bor­re iføl­ge Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se.

I Dan­mark bli­ver knap 4.400 per­so­ner hvert år di­ag­no­sti­ce­ret med pro­stats­kra­eft, mens cir­ka 1.900 får kon­sta­te­ret kraeft i bla­e­ren. De to kra­eft­syg­dom­me er til­sam­men skyld i knap 2.000 død­fald år­ligt. Tids­fri­ster­ne for, hvor lang tid der må gå, fra man bli­ver hen­vist fra en prak­ti­se­ren­de la­e­ge til ud­red­ning og be­hand­ling, er fast­sat i så­kald­te kra­eft­pak­ker, der blev ved­ta­get i 2009. Og det er den tids­frist som langt fra bli­ver over­holdt i de to til­fa­el­de. Fle­re pa­tien­ter på vej Mens an­de­len af pa­tien­ter, der bli­ver be­hand­let in­den­for tid­fri­sten for pro­sta­ta­kra­eft trods alt har va­e­ret i stig­ning si­den 2013, hvor an­de­len var 36 pct., ser det an­der­le­des skidt ud for bla­e­re­kra­eft. Her er an­de­len fal­det fra 57 pct. i 2013 til blot 37 pct. i 2015.

Iføl­ge Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se bli­ver det kun sva­e­re­re at le­ve op til tids­fri­ster­ne i frem­ti­den, for­di an­tal­let af kra­eft­pa­tien­ter er sti­gen­de.

»Tal­le­ne vi­ser, at der al­le­re­de er alt for lan­ge for­løb­s­ti­der på det uro­lo­gi­ske om­rå­de. An­tal­let af pa­tien­ter er ste­get, og desva­er­re ved vi, at det vil ske in­den for en lang ra­ek­ke kra­eft­syg­dom­me. Bå­de for­di vi bli­ver ae­l­dre, og for­di fle­re over­le­ver. Det er helt af­gø­ren­de, at der bli­ver ta­get fat på de ka­pa­ci­tets­pro­ble­mer, som al­le­re­de nu pres­ser man­ge af­de­lin­ger, og som kun bli­ver va­er­re i de kom­men­de år,« si­ger di­rek­tør i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se Leif Vester­gaard Pe­der­sen.

I Sund­heds­ty­re­len er­ken­der man, at der på en ra­ek­ke om­rå­der er plads til for­bed­ring, men man ser ge­ne­relt po­si­tivt på, at re­gio­ner­ne er lyk­kes med at ha­e­ve an­de­len af be­hand­le­de in­den­for tids­ram­men, sam­ti­dig med at fle­re pa­tien­ter har va­e­ret igen­nem ud­red­nings­for­løb.

»Vi kan og­så se, at fle­re pa­tien­ter er ble­vet ud­redt i pak­ke­for­lø­be­ne end tid­li­ge­re år,« si­ger en­heds­chef He­le­ne Probst i en pres­se­med­del­el­se. 79 pct. af kra­eft­pa­tien­ter kom i 2015 i be­hand­ling in­den for tids­fri­ster­ne i kra­eft­pak­ker­ne. I 2013 var 72 pct. af be­hand­lings­for­lø­be­ne gen­nem­ført in­den for den fast­lag­te tid. I 2015 blev me­re end 5.000 fle­re pa­tien­ter med mi­stan­ke om kraeft ud­redt i for­hold til 2014. I alt blev 127.000 pa­tien­ter ud­redt, hvoraf godt 30.000 af for­lø­be­ne end­te med en kra­eft­di­ag­no­se el­ler fort­sat mi­stan­ke om kra­eft­syg­dom.

An­del der fik be­hand­ling in­den­for den giv­ne tids­ram­me: • Kraeft i bla­e­ren 37 pct. • Pro­sta­ta­kra­eft 39 pct. • Liv­mo­der­ka­eft 73 pct. • Kraeft i bugs­pyt­kir­len 76 pct. • Bryst­kra­eft 83 pct. • Tyk- og en­de­tarm­s­kra­eft 83 pct. • Lun­ge­kra­eft 84 pct. • Ho­ved- og hals­kra­eft 88 pct. • Kraeft i hjer­nen 90 pct. • Mo­der­ma­er­ke­kra­eft 97 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.