Wam­mens pin­se­bryl­lup

BT - - NYHEDER -

»Vil du, Ni­co­lai Wam­men, ta­ge Ka­ren Lund, der ved din si­de står, til ae­g­te­fa­el­le?« Så­dan vil bi­skop Hen­rik Wigh-Poul­sen spør­ge, når So­ci­al­de­mo­kra­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men i mor­gen skal gif­tes med sin ka­e­re­ste gen­nem knap tre år, Ka­ren Lund. Vi­el­sen vil fo­re­gå i Aar­hus Dom­kir­ke klok­ken 12.30. Og par­ret bli­ver ik­ke ale­ne sam­men med bi­skop­pen i dom­kir­ken. Ud­over fa­mi­lie og pri­va­te ven­ner vil en hel del po­li­ti­ske ken­dis­ser del­ta­ge i bryl­lup­pet: Hel­le Thor­ningS­ch­midt ta­ger Step­hen Kin­no­ck med. Met­te Fre­de­rik­sen bli­ver ledsa­get af sin ka­e­re­ste Bo Teng­berg. Og over­borg­me­ster Frank Jen­sen, borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard og tid­li­ge­re borg­me­ster og mi­ni­ster Thor­kild Si­mon­sen del­ta­ger og­så. Den ra­di­ka­le par­ti­le­der Mor­ten Øster­gaard er og­så med. Han og Wam­men har kendt hin­an­den helt til­ba­ge fra den­gang, de beg­ge var po­li­ti­ke­re i Aar­hus.

Ef­ter vi­el­sen i dom­kir­ken dra­ger sel­ska­bet vi­de­re til re­stau­rant Var­na, der lig­ger med pa­nora­maud­sigt over Aar­hus Bugt.

Br­u­dekjo­len står Jes­per Høvring for, og Ni­co­lai Wam­men for­tal­te al­le­re­de tid­li­ge­re på ugen, at han hav­de styr på bå­de rin­ge, bru­de­buket og ’alt det lø­se’.

»Nu gla­e­der vi os ba­re rig­tig me­get. Jeg er spa­endt, og vi hå­ber på en dej­lig dag og en rig­tig god fest,« si­ger Ni­co­lai Wam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.