Kun Løk­ke send­te ga­ve til Özlem

BT - - NYHEDER -

MEN­NE­SKE­LIG stats­mi­ni­ster. Men det er ty­pisk for Løk­ke at over­ra­ske på den må­de. Der er me­get, vi er po­li­tisk ue­ni­ge om, men vi glem­mer alt for tit, at po­li­tik og­så er men­ne­sker af kød og blod. Det kan vi al­le bli­ve bedre til at an­er­ken­de,« si­ger Özlem Cekic. Tak­nem­me­lig Hen­des op­slag på Fa­ce­book har i skri­ven­de stund få­et fle­re hund­re­de kom­men­ta­rer.

Nog­le sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved, om Løk­ke nu selv har be­talt ga­ven. Om han mon selv har skre­vet kor­tet. Den slags kom­men­ta­rer sy­nes Özlem er »us­ma­ge­li­ge«. Når man får en sød hil­sen og en ga­ve, så si­ger man tak, si­ger hun.

»Min far sag­de al­tid, at hvis man be­hand­ler folk or­dent­ligt, når man er på vej op, så er de der og­så, når man kom­mer ned. Og det er rig­tigt. Jeg har op­byg­get et stort net­va­erk gen­nem de 13 år, jeg har va­e­ret i po­li­tik, og dem har jeg stor gla­e­de af i dag. Jeg la­ver jo stort set det sam­me som før, men nu er jeg ved at byg­ge mit eget rå­d­giv­nings-og fored­rags­fir­ma op,« si­ger Özlem Cekic.

Ba­re de se­ne­ste uger har hun del­ta­get som pa­nel­del­ta­ger i en de­bat om un­der­tryk­te kvin­ders vil­kår i for­bin­del­se med den sto­re ver­dens­kon­fe­ren­ce ’Wo­men De­li­ver’, der af­vik­les i dis­se da­ge. Hun har va­e­ret ude på en sko­le og la­e­se op at sin nye bør­ne­bog ’Ay­ses fo­rel­skel­se’, der ud­kom i sidste uge. Hun har va­e­ret ga­este­fo­re­la­e­ser om bro­byg­ning på Aal­borg Uni­ver­si­tet, holdt fored­rag om at va­e­re på­rø­ren­de til en sinds­li­den­de og va­e­ret ude at drik­ke ’di­a­log­kaf­fe’ med Kim, der helst ser folk som Özlem rej­se ud af Dan­mark. Og så bli­ver hun i stor stil brugt som kon­su­lent af virk­som­he­der, kom­mu­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner, der har brug for kon­kre­te bud på, hvor­dan in­te­gra­tion kan bli­ve bedre. Travl, men me­re tid til fa­mi­li­en »Jeg har for travlt li­ge nu. Men til for­skel fra ar­bej­det på Chri­sti­ans­borg, så er min ar­bejds­dag nu me­re for­ud­si­ge­lig. Jeg er ik­ke af­ha­en­gig af an­dres ka­len­de­re og bli­ver ik­ke tvun­get til at drop­pe af­tens­ma­den med fa­mi­li­en fi­re da­ge i tra­ek, for­di ’no­get li­ge tra­ek­ker ud’. Der er man­ge, der ik­ke ved, hvor me­get po­li­ti­ke­re i vir­ke­lig­he­den knok­ler, Jeg sav­ner ik­ke at va­e­re en del af den dag­li­ge ’mit­par­ti-er-ba­re-bedre-end-dit-par­ti’re­to­rik. Nu har jeg tid til sam­ta­ler med al­le uan­set par­ti­far­ve, for bro­byg­ning sam­ler me­re end split­ter,« si­ger Özlem Cekic.

Og hun vil og­så si­ge ’ja tak’, hvis Løk­ke skul­le in­vi­te­re på en lø­be­tur. Det er ty­pisk for Løk­ke at over­ra­ske på den må­de. Der er me­get, vi er po­li­tisk ue­ni­ge om, men vi glem­mer alt for tit, at po­li­tik og­så er men­ne­sker af kød og blod

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.