Chri­sti­a­ne og L.O.C. kø­ber gen­bo­ens hus

BT - - NYHEDER -

HJEM IGEN Først blev Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler og Li­am O’Con­nor gift. Si­den gik de fra hin­an­den. Men for en uge si­den fandt de sam­men igen - end­da med nyhe­den om, at de skal va­e­re fora­el­dre. Nu har par­ret købt sit frem­ti­di­ge fa­mi­lie­hjem. For en uge si­den for­tal­te 34-åri­ge Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler, at hun var sam­men med 36-åri­ge Li­am O’Con­nor igen oven­på de­res brud for et års tid si­den, og at ken­dis­par­ret sam­ti­dig skal va­e­re fora­el­dre. Nu er bo­li­gen til den frem­ti­di­ge lil­le fa­mi­lie fun­det. Kø­ber gen­bo­en En flot og mon­da­en vil­la på Ni­els An­der­sens Vej i Hel­lerup bli­ver ken­dis­par­rets nye hjem fra au­gust, iføl­ge BT’s op­lys­nin­ger.

Den 313 kva­drat­me­ter sto­re vil­la blev for­ny­lig sat til salg for na­e­sten 11 mil­li­o­ner kro­ner, og par­ret skrev un­der på for­hånd­s­kon­trak­ten i be­gyn­del­sen af for­å­ret.

Og de ken­der om­rå­det, for det var netop i sam­me ga­de, li­ge over for det nye hjem, at par­ret til­ba­ge i 2013 køb­te en vil­la sam­men. Den solg­te de i for­bin­del­se med brud­det i 2015 for en pris på om­kring 9,4 mil­li­o­ner kro­ner.

Par­ret blev gift i de­cem­ber 2012, men brød med hin­an­den sidste som­mer. Ti­den hver for sig har dog ik­ke va­ret la­en­ge, da de nu er sam­men igen og ven­ter sig barn. Det skrev Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler i et op­slag på In­s­ta­gram i sidste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.