R-TRO­NEN

BT - - NYHEDER -

Jabhat al-Nus­ra al-Qa­e­da i Irak al-Qa­e­da på den ara­bi­ske halvø al-Sha­baab al-Muha­jiro­un

Hamza bin La­den er en af Osama bin La­dens 11 søn­ner, og eks­per­ter fra he­le ver­den spe­ku­le­rer i, hvor­vidt han vil bli­ve til­delt rol­len som le­der af grup­pen. Spe­ku­la­tio­ner­ne gø­res på grund af hans med­vir­ken i vi­deo- og lyd­klip ud­sendt af grup­pen, samt hans na­e­re for­hold til den øver­ste le­del­se. Bil­le­det for­modes at va­e­re fra 2007. Det vi­des ik­ke med sik­ker­hed, hvor al-Qa­e­das styr­ker be­fin­der sig. Grup­pen fun­ge­rer i høj grad som en pa­raply­or­ga­ni­sa­tion med fle­re gre­ne og søste­r­or­ga­ni­sa­tio­ner, som har svo­ret tro­skab til al-Qa­e­das sag. Bå­de al-Qa­e­da og man­ge af de sam­ar­bej­den­de ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner ryk­ker sig des­u­den he­le ti­den fra sted til sted og ope­re­rer tit i lan­d­om­rå­der, hvor in­fra­struk­tur og in­for­ma­tions­netva­erk sja­el­dent er ve­l­ud­vik­le­de. Det­te gør det sva­ert at fin­de de pra­e­ci­se op­holds­ste­der, men eks­per­ter me­ner at vi­de, at al-Qa­e­da og part­ne­re er re­pra­e­sen­te­ret i dis­se lan­de. ’Ho­ved­kon­to­ret’ Je­maah Is­la­mi­ah

Sy­ri­en Ke­nya Ugan­da Tanzania Irak Sau­di- Ara­bi­en Ye­men Af­g­ha­ni­stan So­ma­lia Paki­stan • In­do­nesi­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.