Pu­tin ra­ser mod mis­silskjold

BT - - NYHEDER -

ATOMTRUSSEL Rusland vil ju­ste­re på si­ne for­svar­s­ud­gif­ter, så­dan at trus­len fra det ame­ri­kan­ske mis­silskjold kan neut­ra­li­se­res. Det si­ger Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin. Hans ud­ta­lel­ser kom­mer da­gen ef­ter, at den ru­ma­en­ske del af mis­silskjol­det blev ta­get i brug.

»Den se­ne­ste ud­vik­ling an­ty­der, at si­tu­a­tio­nen ik­ke aen­drer sig til det bedre,« sag­de Pu­tin iføl­ge det rus­si­ske nyheds­bu­reau Tass ved et mø­de med rus­si­ske of­fi­ce­rer.

»Uhel­dig­vis for­va­er­res den, når vi ta­ger ud­sta­tio­ne­rin­gen af ra­dar­sta­tio­nen i Ru­ma­e­ni­en som et ele­ment i USAs mis­sil­for­svars­sy­stem i be­tragt­ning.«

Han ad­va­rer iføl­ge Reu­ters og­så om, at mis­silskjol­det desta­bi­li­se­rer den in­ter­na­tio­na­le sik­ker­hed. For­svar mod slyn­gel­sta­ter Den af­si­des­lig­gen­de De­ve­se­lu­mi­li­ta­er­ba­se i Ru­ma­e­ni­en er et led i det sy­stem, der skal ad­va­re Na­to mod an­gri­ben­de mis­si­ler og sky­de dem ned.Mis­sil­for­sva­ret kom­mer og­så til at om­fat­te ba­ser i Po­len og Tyr­ki­et. Rusland har fle­re gan­ge kri­ti­se­ret mis­silskjol­det, mens Na­to, her­un­der USA, har er­kla­e­ret, at skjol­det ik­ke er be­reg­net som et for­svar mod Rusland, men der­i­mod slyn­gel­sta­ter som Iran.

»Lad os hu­ske, at for blot nog­le få år si­den sag­de al­le vo­re mod­stan­de­re med én stem­me, at vo­re part­ne­re i Ve­sten, i Eu­ro­pa, i USA hav­de brug for mis­sil­for­svars­sy­ste­met for at af­va­er­ge mis­si­ler og atom­trus­ler fra Iran. Hvor er den­ne atomtrussel fra Iran nu? Den er va­ek. Men dan­nel­sen af mis­sil­for­svars­sy­ste­met fort­sa­et­ter,« sag­de Pu­tin.

Iran er for ny­lig gå­et med til at brin­ge sit atom­pro­gram un­der in­ter­na­tio­nal kon­trol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.