’ ’

BT - - DEBAT -

DET IN­TER­NA­TIO­NA­LE ME­LO­DI Grand Prix er ble­vet ’The Grey Pe­op­le’ til se­mi­fi­na­len for po­li­tisk. Spe­ci­elt i år, hvor det fo­re­går i det po­li­tisk i Sve­ri­ge, og jeg sy­nes, det er helt i or­den og kor­rek­te Sve­ri­ge. Så får den nok en ek­stra tand. re­le­vant at brin­ge et kunste­risk og flot indslag på højt Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix er for man­ge ni­veau, der var en på­min­del­se om den ka­em­pe, fa­el­les men­ne­sker en god an­led­ning til at få no­get af alt det flygt­nin­geud­for­dring. Den ga­el­der al­le lan­de­ne, der ud af ho­ve­d­et, som vi ser på, fra vi står op og ta­en­der er med i Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix, og de for TV2 News, til vi ser De­ad­li­ne om af­te­nen. Nog­le folk der kig­ger på. Vi kan va­e­re ue­ni­ge om, hvor­dan gan­ge må man have lov at tra­ek­ke stik­ket, la­e­ne sig man hånd­te­rer det, men at det er den stør­ste flygt­nin­ge­kri­se til­ba­ge i la­e­ne­sto­len, sid­de sam­men med fam ili­en og si­den An­den Ver­denskrig, er jo fakta. slap­pe af bå­de i krop og sja­el og ba­re

Lad mig dog ny­de glim­me­ret, ly­set, fyr­va­er­ke­ri­et, at man ik­ke kan kostu­mer­ne og san­ge­ne. Det har få lov til at til­la­de sig hvad som helst i Det vi be­hov for, uden at der blan­des In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix.

be­hol­de mit Me­lo­di po­li­tik ind i det. Er det po­li­ti­ske en­keltsa­ger el­ler re­ne

Grand Prix i fred na­tio­na­le sta­te­ments, så hø­rer det MED FO­KUS PÅ em­ner som Ukrai­ne, ik­ke hjem­me. Men adres­se­rer det ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der og flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen en ge­ne­rel pro­blem­stil­ling, al­le må for­hol­de sig til og er Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix ble­vet har som vir­ke­lig­hed, ser jeg ik­ke pro­ble­met. Det var me­re po­li­tisk gen­nem åre­ne. Det er re­le­van­te em­ner fint med et rø­ren­de og al­vor­ligt sta­te­ment mel­lem alt at dis­ku­te­re, men det er un­der­ligt at se dem bli­ve glim­me­ret og glit­te­ret, der og­så hø­rer til. bragt op i et un­der­hold­ningsshow. Det er for use­ri­øst først at se no­get om en al­vor­lig flygt­nin­ge­si­tu­a­tion og så sang og gla­e­de li­ge bag­ef­ter. SELV­FØL­GE­LIG SKAL VI kun­ne dis­ku­te­re alt. Og­så de em­ner, der bli­ver lagt ind i det her års in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix, men jeg sy­nes, det skal va­e­re un­der an­dre for­ud­sa­et­nin­ger. Lad mig dog få lov til at be­hol­de mit Me­lo­di Grand Prix i fred. Jeg er fra en år­gang, der har fulgt med gen­nem al­le åre­ne. Og langt de fle­ste år har va­e­ret helt uden po­li­tik, og så­dan skal det va­e­re.

JEG SÅ DANSESHOWET JEG DET ER KLART,

OP­LE­VER IK­KE, at Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix er ble­vet me­re po­li­tisk el­ler har få­et en ten­dens til at va­e­re det. Selvom det er et un­der­hold­nings­pro­gram, så er det ik­ke et krav, at det skal va­e­re tømt for sam­funds­re­le­vant ind­hold. Det er okay, at der er no­get, der bry­der det en smu­le. Og et indslag som ’The Grey Pe­op­le’ kan ik­ke stø­de no­gen. Uan­set hvor me­get vi ger­ne vil se va­ek fra de tra­el­se ting i til­va­e­rel­sen, så er de der sta­dig. Så når det er så stort et show med så man­ge se­e­re, gør det ik­ke no­get, hvis man brin­ger et indslag, der har no­get på hjer­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.