Den grøn­ne kamp

Tog­fond,

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Den vok­sen­de grøn­ne dags­or­den mar­ke­rer ef­ter­hån­den et mar­kant skel mel­lem par­ti­er­ne i dansk po­li­tik. Hvor­for? Det er der tre go­de grun­de til. For det før­ste ek­si­ste­rer der et grønt fler­tal, be­stå­en­de af par­ti­er­ne i rød blok plus De Kon­ser­va­ti­ve. For det an­det tra­e­der re­ge­rin­gen med kli­ma­chef i Ver­dens­na­tur­fon­den Jo­hn Nord­bos ord ’ud af de kli­maansvar­li­ges ra­ek­ker’. Og for det tred­je så lyk­kes det igen og igen for de grøn­ne par­ti­er at ska­be om­ta­le af grøn­ne dags­ord­ner. Men op­ta­ger det va­el­ger­ne? Der har al­tid va­e­ret en grup­pe va­el­ge­re, som har stemt grønt, men me­get ty­der på, at det ik­ke la­en­ge­re for­trins­vis er rø­de va­el­ge­re, der går op i kli­ma og mil­jø. Den grøn­ne ta­en­ket­ank Con­ci­to har si­den 2010 la­vet et ba­ro­me­ter, der vi­ser dan­sker­nes hold­ning til og vi­den om kli­m­a­spørgs­mål. De se­ne­ste tal fra slut­nin­gen af 2015 vi­ser, at på spørgs­må­let om, hvor­vidt va­el­ger­ne øn­sker, at de­res par­ti gør me­re for kli­ma­et ,sva­rer ca. 40 pct. af va­el­ger­ne i V, K, O og LA ’ja’ - og mel­lem 32 og 42 pct. sva­rer ’nej’, re­sten ’ved ik­ke’. Til gen­ga­eld men­te de ads­purg­te va­el­ge­re over­ho­ve­det ik­ke, at det var et vig­tigt valg­te­ma. Det er alt­så en dags­or­den, som op­ta­ger en stor del af de bor­ger­li­ge va­el­ge­re, men som end­nu ik­ke for al­vor ser ud til at flyt­te de­res kryds. Men de er in­ter­es­se­re­de nok i kli­ma­et til, at det vil va­e­re uklogt for par­ti­er­ne at va­e­re helt ude af trit med va­el­ger­ne på den­ne dags­or­den. Er par­ti­er­ne ude af trit med va­el­ger­ne? I Ven­stre ta­ler man selv om det bru­ne Ven­stre og det grøn­ne Ven­stre. Det bru­ne Ven­stre fik sin land­brugs­pak­ke, men sam­ti­dig for­sø­ger Ven­stre at hol­de fast i de grøn­ne ved igen og igen at slå fast, at Dan­mark fort­sat er i en fø­rer­po­si­tion på det grøn­ne om­rå­de. Spørgs­må­let er, om det er godt nok for det grøn­ne Ven­stre.

De Kon­ser­va­ti­ve va­el­ge­re er mest grøn­ne i blå blok, og par­ti­et ar­bej­der da og­så må­l­ret­tet på at styr­ke den pro­fil, som Con­nie He­de­gaard byg­ge­de så sta­er­kt op, men som par­ti­et blev for usyn­ligt på en over­gang. Det er det ik­ke la­en­ge­re! Men det skal gø­re dags­or­de­nen vig­ti­ge­re, før par­ti­et for al­vor kan hø­ste ge­vin­sten på den grøn­ne pro­fil.

Li­be­ral Al­li­an­ce be­hø­ver ik­ke be­kym­re sig syn­der­ligt om si­ne grøn­ne va­el­ge­re end­nu, for man bli­ver LA-va­el­ger af helt an­dre år­sa­ger. Det sam­me ga­el­der for Dansk Fol­ke­par­ti, som er det par­ti i Fol­ke­tin­get, der an­la­eg­ger den ab­so­lut mest skep­ti­ske linje.

På ven­stre­fløj­en er man fint i trit med si­ne va­el­ge­re på kli­ma­dags­or­de­nen - al­le er grøn­ne! Det er dog pud­sigt at be­ma­er­ke, at bå­de SFs og En­heds­li­stens va­el­ge­re i Con­ci­tos ba­ro­me­ter er me­re grøn­ne end Al­ter­na­ti­vets va­el­ge­re, som lig­ger cir­ka på ni­veau med So­ci­al­de­mo­kra­tiets va­el­ge­re. Det er dog på et højt ni­veau. Hvad be­ty­der det for magt­for­de­lin­gen? Kli­ma­dags­or­de­nen er end­nu ik­ke en, der af­gør valg. Øko­no­mi/be­ska­ef­ti­gel­se, vel­fa­erd og ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken skil­ler sig fort­sat mar­kant ud som de dags­ord­ner, der er vig­tigst for va­el­ger­ne, og hvor der sam­ti­dig er po­li­tisk kant mel­lem blok­ke­ne, så de af­gør valg. Men i blå blok bør de føl­ge ud­vik­lin­gen nø­je, for ser vi på se­kun­da­e­re pa­ra­me­tre, så er der tegn på en grøn dags­or­den, der vok­ser. Fle­re kø­ber øko­lo­gi­ske mad­va­rer, der in­stal­le­res nu så man­ge sol­cel­ler, at man fjer­ner til­skud­det, og dan­sker­ne hol­der øje med kom­mu­ner­nes kli­ma­til­pas­nin­ger - det be­ty­der no­get for bå­de for­sik­rings­pri­ser og ri­si­ko­en for over­svøm­mel­se i ka­el­de­ren. Der er alt­så kla­re in­di­ka­tio­ner på et hold­nings­skift. Den grøn­ne dags­or­den hand­ler ik­ke la­en­ge­re om ide­o­lo­gi, men om om­kost­nin­ger og sund­hed i hver­da­gen. Sund­hed og pen­ge - det flyt­ter va­el­ge­re. Hvad med rød blok? På den grøn­ne dags­or­den op­le­ves par­ti­er­ne i rød blok som me­get eni­ge. Hvis S-for­mand Fre­de­rik­sen plan­la­eg­ger med en ren S-re­ge­ring at vil­le fø­re ud­la­en­din­gepo­li­tik og til dels øko­no­misk po­li­tik med høj­re­fløj­en, gør hun klogt i at pus­le med nog­le se­ri­ø­se grøn­ne til­tag til si­ne støt­te­par­ti­er. I før­ste om­gang skal hun se, om hun kan hol­de liv i Tog­fon­den, som er det mest pro­fi­le­re­de grøn­ne ini­ti­a­tiv, den tid­li­ge­re S-SF-R re­ge­ring fik gen­nem­ført. Ud­for­drin­gen er, at hun i den sam­men­ha­eng har brug for at hol­de på Fol­ke­tin­gets mest kli­ma­skep­ti­ske par­ti, Dansk Fol­ke­par­ti. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.