Far­vel til

BT - - NYHEDER -

ta­ger et stort pla­ster i an­sig­tet hver dag. Jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at det bli­ver en suc­ces, hvis det kom­mer til Dan­mark – man­ge men­ne­sker for­sø­ger jo og­så at da­ek­ke de­res ryn­ker med ma­keup. Men i mod­sa­et­ning til lang­tids­vir­ken­de be­hand­lin­ger med f.eks bo­tox og fil­lers for­svin­der virk­nin­gen, så snart man fjer­ner pro­duk­tet,« si­ger han.

Han med­gi­ver dog, at pro­duk­tet kan va­e­re en for­del for folk, der er be­kym­re­de for bi­virk­nin­ger. Ind­til vi­de­re har for­sker­ne bag XPL ik­ke re­gi­stre­ret no­gen bi­virk­nin­ger, mens der for bo­tox, fil­lers og la­ser­be­hand­lin­ger er ri­si­ko for bl.a. in­fek­tio­ner.

»Jo stør­re virk­ning, der er ved et pro­dukt, de­sto stør­re er ri­si­ko­en for bi­virk­nin­ger. Så­dan er det som of­test, og det må va­e­re op til den en­kel­te at vur­de­re, hvor stor en ri­si­ko man vil lø­be for at op­nå det øn­ske­de re­sul­tat,« si­ger An­dreas Printzlau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.