GU­I­DE: Så­dan be­hand­ler man ryn­ker

BT - - NYHEDER -

Bo­tox er et gift­stof, der bli­ver dan­net af bak­te­ri­en Clo­stri­di­um bo­tuli­num. Stof­fet sprøjtes ind un­der hu­den og lam­mer mus­k­ler­ne i det be­rør­te om­rå­de. De for­hin­dres i at tra­ek­ke sig sam­men og ska­be ryn­ker. Virk­ning: 3-6 må­ne­der. Pris: 2.000-3.200 kr. pr. be­hand­ling. Ulem­per: Ved over­dre­ven brug ri­si­ke­rer man at mi­ste an­sigts­mi­mi­k­ken og få et kun­stigt ud­se­en­de. Hvis la­e­gen/sy­geple­jer­sken stik­ker for­kert, kan de for­ker­te mus­k­ler bli­ve lam­met. Be­nyt­tes isa­er til dy­be­re ryn­ker. Fil­lers er en gel, der sprøjtes ind un­der hu­den og gi­ver fyl­de til det be­rør­te om­rå­de. På den må­de bli­ver hu­den spa­endt ud, og ryn­ker og fu­rer for­svin­der. Virk­ning: 0,5-2 år. Der­u­d­over fin­des der per­ma­nen­te be­hand­lin­ger. Pris: 2.000-10.000 kr. pr. be­hand­ling. Ulem­per: Ri­si­ko for in­fek­tion. Be­nyt­tes pri­ma­ert til løst­ha­en­gen­de el­ler over­sky­den­de hud for at få et stram­me­re ud­tryk. Pa­tien­ten er i narko­se un­der ind­gre­bet. Virk­ning: 4-10 år. Pris: 30.000-60.000 kr. Ulem­per: Ri­si­ko for blød­ning, mi­mi­k­tab, fø­lel­ses­for­styr­rel­ser og ar. Des­u­den med­fø­rer be­dø­vel­sen en ri­si­ko for kval­me og opkast­ning. Med la­ser la­ver man små sår i hu­den for at sti­mu­le­re en re­pa­ra­tions­pro­ces. Hu­den og bin­de­va­e­vet bli­ver der­ved for­ny­et. Virk­ning: 2-10 år af­ha­en­gig af, hvor ag­gres­siv be­hand­lin­gen er. Pris: 2.000-9.000 kr. pr. be­hand­ling. Om­kring 32.000 kro­ner for en be­hand­ling i he­le an­sig­tet. Ulem­per: Så­re­ne er op til ti da­ge om at he­le. Der er ri­si­ko for in­fek­tion og for pig­ment­for­an­drin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.