Kul­tur De kom for sent til tidsån­den

BT - - KULTUR -

Vi må nok er­ken­de, at det var for sent, vi kom med så­dan et num­mer. De gjor­de, hvad de skul­le, de ram­te ba­re ik­ke tidsån­den Ole Tøp­holm, grand­prix-kom­men­ta­tor års dan­ske pres­se­ind­sats. Men det er de tre mi­nut­ter på sce­nen, der ta­el­ler - og her var me­lo­di­en blot ik­ke sta­erk nok,« si­ger Ole Tøp­holm til BT og til­fø­jer:

»De gjor­de det godt, men det var nok for pa­ent. Det, jeg har hørt fra de an­dre kom­men­ta­to­rer, er, at det var me­get 90’er-boy­band-stil. Det kun­ne li­ge så godt have va­e­ret West­li­fe. Vi må nok er­ken­de, at det var for sent, vi kom med så­dan et num­mer. De gjor­de, hvad de skul­le, de ram­te ba­re ik­ke tidsån­den.«

Det gjor­de til gen­ga­eld Let­land, Ge­or­gi­en, Bul­ga­ri­en, Au­stra­li­en, Ukrai­ne, Ser­bi­en, Po­len, Is­ra­el, Li­tau­en, Bel­gi­en, Aser­ba­jds­jan, Rusland, Hol­land, Un­garn, Kro­a­tien, Østrig, Ar­me­ni­en, Tjek­ki­et, Cy­pern og Mal­ta, og det er alt­så de lan­de, man kan se i fi­na­len i af­ten sam­men med ’the top 5’ Eng­land, Tys­kland, Spa­ni­en, Frank­rig og Ita­li­en samt va­ert­slan­det Sve­ri­ge. In­gen vid­ste, hvem Ligh­t­hou­se X var. De har ik­ke no­gen fan­ba­se i Eu­ro­pa, som de har i Dan­mark, og de har la­vet me­get lidt PR og gi­vet me­get få op­tra­e­de­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.