Bi­ler Fin Fi­at med klas­si­ske rød­der

BT - - BILER -

SOMMERSJOV Nog­le vil nik­ke gen­ken­den­de til mo­del­be­teg­nel­sen Fi­at 124 Spi­der, som var en af Fi­ats me­re iko­ni­ske bi­ler for 50 år si­den. Nu er bi­len genop­stå­et med sam­me navn i et frisk de­sign, der med lidt god vil­je kan kal­des for en blan­ding mel­lem en Mer­ce­des SLK og den tid­li­ge­re ud­ga­ve af Ma­z­da MX-5. Det sidste er slet ik­ke en til­fa­el­dig­hed, for bi­len er byg­get på sam­me plat­form som Ma­z­da­en, som den da og­så kom­mer til at va­e­re en di­rek­te kon­kur­rent til. Ro­adste­ren hav­de ver­denspre­mi­e­re i for­å­ret på bil­ud­stil­lin­gen i Genève, og Fi­at har byg­get 124 Spi­der, så den kan by­de på ’umi­sken­de­lig kø­reg­la­e­de og ele­gant ita­li­ensk de­sign’.

Bi­len bli­ver le­ve­ret med 1,4 Tur­bo Mul­tiAir-mo­to­ren, der yder 140 he­ste­kra­ef­ter og har et drej­nings­mo­ment på he­le 240 Nm al­le­re­de fra 2.250 om­dr./min. Mo­to­ren tra­ek­ker på bag­hju­le­ne og har en sek­strins gear­kas­se. Og­så ka­le­chen skal – som i Ma­z­da MX-5 – va­e­re ek­stremt let­be­tjent, så det ta­ger få øje­blik­ke at få den op el­ler ned. Bli­ver byg­get i Ja­pan Fi­at har ud­vik­let 124 Spi­der med sa­er­lig fo­kus på høj kø­reg­la­e­de, og det er det sam­me, der har ken­de­teg­net Ma­z­da MX-5 gen­nem snart to år­ti­er. Om de to kan kon­kur­re­re, er in­ter­es­sant, og fak­tisk bli­ver bi­len byg­get på sam­me fa­brik i Ja­pan som sin kon­kur­rent.

»Som hel­hed er bi­len de­sig­net med hen­blik på lav tyng­de og op­ti­mal va­egt­for­de­ling, og sty­re­tø­jet er let og re­a­ge­rer hur­tigt og di­rek­te. Al­le dis­se ele­men­ter gi­ver en dy­na­misk kø­re­op­le­vel­se i sa­er­klas­se, som er klas­sisk ita­li­ensk. Bi­len er de­sig­net i stor respekt for den ori­gi­na­le 124 Spi­der med man­ge gen­ken­de­li­ge linjer fra klas­si­ke­ren – man er ik­ke i tvivl, når man ser den,« ly­der det fra Fi­at.

Der­med skul­le der va­e­re lagt op til en kamp, hvor man kan si­ge, at Ma­z­da fø­rer på po­int fra start. Fi­at 124 Spi­der har alt i ud­styr, bl.a. 17” alu­fa­el­ge, la­e­de­rind­tra­ek, sa­e­de­var­me, kli­maan­la­eg, fart­pi­lot, LED adap­ti­ve for­lyg­ter, regn­sen­sor, lys­sen­sor samt in­te­gre­ret 7” far­ve­ska­erm med Me­di­a­play­er og Blu­et­oo­th, og så er den 14 cm la­en­ge­re end MX-5.

Fi­at er des­u­den 47 kg tun­ge­re, men at den og­så har 241 Nm mod Ma­z­da­ens 201 kan have be­tyd­ning i det en­de­li­ge regn­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.