Nr. 3

BT - - BILER -

FAKTA: Volkswa­gen Golf Test­bil: Volkswa­gen Golf 1,0 TSI Blu­e­mo­tion Sty­le Pris: 259.297 kr. Mo­tor: R3 1,0 li­ters ben­zin­tur­bo Ydel­se og mo­ment: 115 hk og 200 Nm Pra­e­sta­tio­ner: 0-100 km/t på 9,7 se­kun­der og en top­fart på 204 km/t Bil­lig­ste Volkswa­gen Golf mo­del: 259.297 kr. Nr. 3 - Volkswa­gen Golf Volkswa­gen Golf er på man­ge må­der den per­fek­te mel­lem­klas­se­bil, og det vid­ner dens po­pu­la­ri­tet da og­så om. Den er sin klas­ses mest solg­te bil i Eu­ro­pa og li­ge så vig­tigt et pro­dukt for Volkswa­gen, som mo­del 501 er for Lewis. Den har in­gen åben­ly­se fejl, og den er der­for ob­jek­tivt set sva­er at kri­ti­se­re. Pri­sen har i Dan­mark til ti­der va­e­ret et te­o­re­tisk han­di­cap, men i prak­sis har kun­der­ne bidt til bol­le al­li­ge­vel. La­eg der­til et mo­tor­pro­gram bre­de­re end en ki­ne­sisk mo­tor­vej, og der har ik­ke va­e­ret no­get at kom­me ef­ter. Al­li­ge­vel er den ik­ke så­dan li­ge til at hol­de af. Den la­der til at have så travlt med at gø­re al­ting godt, at den glem­mer at va­e­re vir­ke­lig im­po­ne­ren­de på no­get punkt. Test­bi­len er i te­stens ånd ud­sty­ret med Volkswa­gens re­la­tivt nye tre­cy­lin­dre­de 1,0 li­ters TSI tur­bo­ben­zin­mo­tor, der i Golf yder 115 hk og 200 Nm. Den har godt med power, og den 6-trins ma­nu­el­le gear­kas­se er umu­lig at sa­et­te en fin­ger på. Golf er ik­ke smuk in­de­ni, men den er stram og ele­gant. Knap­per­ne sid­der, hvor knap­per­ne skal sid­de, og in­fo­tain­ment­sy­ste­met er blandt klas­sens bed­ste. Bags­a­e­de­plad­sen er blandt te­stens mest gav­mil­de, så hel­ler ik­ke der kan den tro­va­er­digt kri­ti­se­res. Den er for­nuf­tens stem­me i au­to­mo­bilt for­mat, og det er gi­vet­vis det, der gør den så umå­de­lig po­pu­la­er. Test­bi­len ko­ster 259.297 kr., og det be­ty­der – for en sja­el­den gangs skyld – at Volkswa­gen ik­ke er den dy­re­ste mo­del i en stor­test af fa­mi­lie­bi­ler. Men gran­sker man ud­styrs­li­sten, står det hur­tigt klart, at skal den ud­sty­res som de bedst ud­sty­re­de i te­sten, så flir­ter vi med 300.000 kr., og så er ty­ske­ren til­ba­ge i rol­len som den dy­re­ste. På den an­den si­de har Volkswa­gen-bi­ler det med at hol­de brugt­vognspri­ser­ne bedre end de fle­ste, så to­talt set er den ik­ke et øko­no­misk va­er­re køb end de an­dre bi­ler i te­sten. Så Golf er god, ba­re ik­ke li­ge så god som nr. 1 og 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.